Nikada jedan narod nije kršio ugovore, a da Allah njegovom neprijatelju nije dao vlast nad njim

23

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Svemogući Allah je putem Kur'ana uspostavio principe i temelje zdravog društva i ako se ljudi pobrinu da očuvaju te temelje, njihovo stanje će se popraviti i u društvu će vladati harmonija, sigurnost i blagostanje, a ako ljudi zanemare te principe, onda su sami sebe osudili na stagnaciju, smutnju i propast.

Jedan od temelja i principa zdravog društva koje je islam usadio u srca muslimana, jeste ispunjavanje ugovora. Ispunjavanjem ugovora, čuvanjem i izvršavanjem emaneta i obećanja, potvrđuje se načelo poštenja i povjerenja među ljudima, a ukoliko taj temelj nedostaje, onda u takvom društvu dominira izdaja, širi se nepovjerenje, nesigurnost i neprijateljstvo među ljudima.

Musliman je nosilac i sljedbenik islamske poruke te nastoji da se ta poruka proširi po cijelom svijetu. Stoga, takav ne krši ugovore, ne vara i ne izdaje, ne pronevjerava emanete, jer ako to bude radio, onda će učiniti ogromnu štetu ne samo sebi, već i islamu, jer ljudi na islam gledaju na osnovu muslimana i njihovog ponašanja.

Ispunjavanje ugovora i preuzetih emaneta je vjerska, moralna i ljudska vrijednost. Tom osobinom jača muslimanska zajednica i društvo u cjelini te jača povjerenje i saradnja među članovima tog društva. Uzvišeni je u Kur'anu objavio: ”I ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu, zaista, odgovarati!” (El-Isra’, 34.)

Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Nikada jedan narod nije kršio ugovore, a da Allah njegovom neprijatelju nije dao vlast nad njim.” (Sahihul-džami’)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., povezao je ispunjavanje ugovora i čuvanje emaneta sa imanom, sa iskrenom vjerom, rekavši: ”Nema imana ko nema emaneta, a nema dina ko ne ispunjava ugovore.”

Osobina Allahovih poslanika

Ispunjavanje ugovora, emaneta i izvršavanje obaveza, bila je osobina Allahovih poslanika, kao što dolazi u ajetu: ”Zar on nije obaviješten o onome šta se nalazi u listovima Musaovim
i Ibrahimovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao – da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi. I da je čovjekovo samo ono što sam uradi.”
(En-Nedžm, 36.-38.)

Spominjući u Kur'anu Ismaila, a.s., Allah, dž.š., objavio je: ”I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik.” (Merjem, 54.) Neki komentatori Kur'ana uz ovaj ajet navode predaju u kojoj dolazi da se Ismail, a.s., dogovorio sa jednim čovjekom da se nađu na određenom mjestu radi dogovora oko posla, pa je Ismail a.s. došao ali onoga čovjeka nije bilo. Prošlo je mnogo vremena od dogovorenog roka i skoro je dan bio na izmaku kad se čovjek pojavio. Začudio se kad je zatekao Ismaila a.s., pa ga je upitao: ”Do kada bi ti mene čekao?” Odgovorio mu je: ”Dok ne dođeš.”

Muhammed, s.a.v.s., bio je najbolji uzor i primjer ispunjavanja ugovora i čuvanja emaneta. Naime, u poznatoj predaji o susretu bizantijskog cara Herakla i Ebu Sufjana, spominje se da je Herakle postavio nekoliko pitanja Ebu Sufjanu u vezi Muhammeda, s.a.v.s., a jedno od tih pitanja bilo je: ”Da li vara, tj. da li krši ugovore i obećanja?” Ebu Sufjan je tada još uvijek bio nevjernik i veliki protivnik Allahovg Poslanika, s.a.v.s., ali je rekao: ”Ne vara.”

Shodno tome, ispunjavanje ugovora bi morala biti osobina iskrenih vjernika i sljedbenika Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Opisujući iskrene vjernike, Allah je u Kur'anu objavio: ”I koji o povjerenim im emanetima i obavezama svojim brigu brinu.” (El-Mu'minun, 8.)

Ispunjavanje ugovora prema Allahu

Prije svih drugih ugovora i obaveza, vjernici moraju ispunjavati ugovore i obaveze prema Allahu, izvršavanjem Allahovih naredbi i ostavljanjem Allahovih zabrana (harama), te zahvaljivanjem Allahu na svim blagodatima i činjenjem dobrih djela u ime Allaha.

Uzvišeni Allaha objavio je: ”Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati.” (Et-Tevba, 111.) Trgovina i ugovor sa Allahom davno su sklopljeni i teško onome ko taj ugovor prekrši, jer onaj ko taj ugovor prekrši i iznevjeri prekršit će i svaki drugi.

Zatim, ispunjavanje ugovora i izvršavanje obaveza prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., onome koji je došao sa posljednjom Objavom, koji nas je, Allahovom voljom, izveo iz tmina neznanja i neznaboštva na svjetlo upute i znanja, koji nas je ostavio na svjetloj stazi islama čije su noći jednako bijele kao i dani.

Ispunjavanje ugovora i obaveza prema ulemi

Vjernik i vjernica imaju obavezu dok su živi prema onima koji su ih podučavali i koji su na njih prenijeli znanje, prije svega znanje o vjeri, a zatim i svako drugo korisno znanje.

Prenosi se da je Ebu Hanife poslije svakog namaza učio dovu za svog šejha Hamada ibn Ebi Sulejmana, i nikada nije zaboravio njegovu zaslugu i dobro koje mu je učinio.

Spominje se da je jedan profesor držao predavanje studentima na fakultetu, pa je u toku predavanja ugledao dijete koje se igralo ispred zgrade, a zatim je stao mirno i ostao u tom položaju dok dijete nije otišlo. Kad su ga začuđeni studenti upitali zašto je to učinio, on im je rekao: ”Ono je dijete moga profesora. Ja osjećam potrebu da mu izrazim zahvalnost i na ovakav način, poštujući njegovo dijete.”

Ispunjavanje ugovora i obaveza prema roditeljima

 Koliko je veliko roditeljsko pravo i koliko smo dužni ispunjavati naše obaveze prema roditeljima, dovoljno govori to što je Allah, dž.š., obavezu dobročinstva prema roditeljima spomenuo uz obavezu tevhida i obožavanja samo Allaha, dž.š., objavivši: ”Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!'” (El-Isra’, 23.-25.)

Prenosi se da je neki čovjek došao kod Ibn Abbasa, r.a., i rekao mu: ”Ja sam imao djevojku koju sam mnogo volio i htio sam je oženiti, ali se ona udala za drugoga. Nisam mogao to podnijeti, pa sam je ubio. Postoji li za mene mogućnost pokajanja?” Ibn Abbas ga je upitao: ”Imaš li majku?” Rekao je: ”Ne, umrla je.” Onda mu je rekao: ”Čini što više istigfar i tevbu, možda ti Allah oprosti.” Kad je čovjek otišao, Ata ibn Jesar je upitao Ibn Abbasa: ”Zašto si ga pitao ima li majku?” Ibn Abbas je odgovorio: ”Ja ne znam za djelo zbog kojeg Allah brže oprašta grijehe kao što je dobročinstvo prema majci.”

Ispunjavanje ugovora i obaveza prema bračnom drugu

Allahov Poslanik, s.a.v.s., u mnogobrojnim hadisima upozorio je na prava i obaveze bračnih drugova i ispunjavanje tih obaveza. Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije zaboravio svoju vjernu suprugu Hatidžu, r.a., i njezino dobročinstvo čak ni kad je umrla, pa je znao zaklati ovcu i podijeliti meso njezinim drugaricama. Kad je oslobodio Mekku, svi muslimani su otišli svojim kućama, jer su poželjeli vidjeti svoje domove i imanja u Mekki, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., svoj šator postavio je pored kabura svoje voljene supruge Hatidže, i obratio joj se riječima: ”Hatidža, bila si u pravu i rekla si istinu kad si mi kazala: ‘Nikada te Allah neće ostaviti!”’

Spominje se da je nekog starca udarilo dijete biciklom na ulici, pa je jedan prolaznik prišao i odvezao starca u bolnicu. Dok ga je doktor pregledao, starac ga je požurivao, bio je nervozan i želio je što prije da ide iz bolnice. Doktor se nasmijao i pitao ga za razlog njegove žurbe, a starac mu je rekao: ”Želim se sresti sa svojom suprugom u staračkom domu u vrijeme ručka i ne želim da zakasnim.” Doktor mu je rekao da je nazove telefonom i da joj objasni šta se desilo. Starac mu je onda rekao: ”Moja supruga je odavno oboljela od Alzhajmerove bolesti i ona se ničega ne sjeća.” Doktor mu je rekao: ”Pa zašto onda imaš potrebu da žuriš, ona se tebe ne sjeća niti zna ko si.” Starac je odgovorio: ”Doktore, dovoljno je da se ja nje sjećam i da znam ko je ona.”

Ispunjavanje obaveza i ugovora prema nemuslimanima

Kad govorimo o ispunjavanju ugovora i čuvanju emaneta, onda se to odnosi na ispunjavanje ugovora i prema muslimanima i prema nemuslimanima.

Iz života Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i njegovih ashaba imamo divnih primjera ispunjavanja ugovora. Prenosi se od Huzejfe ibn Jemana, r.a., da je rekao: ”Mene je spriječilo od učestvovanja u Bici na Bedru to što su mene i moga oca zaustavili mušrici Mekke i rekli nam: ‘Vi ste krenuli da se pridružite Muhammedu na Bedru.’ Rekli smo: ‘Ne, mi samo želimo da idemo u Medinu, a ne na Bedr.’ Onda su od nas uzeli zavjet i ugovor da ćemo ići direktno u Medinu, a ne prema muslimanskoj skupini na Bedru. Nakon toga, mi smo otišli kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i ispričali mu šta se desilo, a on je rekao: ”Idite u Medinu. Mi ćemo ispuniti date ugovore, a u borbi protiv njih ćemo se pouzdati u Allaha.” (Buharija)

Dakle, Huzejfe, r.a., nije učestvovao na Bedru, jer je, da bi ga mušrici pustili, obećao da neće učestvovati u bici, iako su mušrici krenuli na Bedr sa ogromnom vojskom da se bore protiv muslimana.

Hišam ibn Urve prenosi od svoga oca da je hazreti Omer, r.a., govorio: ”Neka vas ne obmanjuje nečiji namaz i post, znajte da nema vjere onaj ko nema emaneta.” Tj. ko ne ispunjava preuzete obaveze.

Nasuprot emanetu i ispunjavanju ugovora je izdaja i pronevjera kao što stoji u hadisu: ”Tri su znaka munafika, licemjera: kada govori laže, kada obeća ne ispuni obećanje i kada mu se nešto povjeri iznevjeri.”

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Ako kod tebe bude četvero, onda se ne brini zbog onoga što te prođe od dunjaluka: čuvanje emaneta, istinit govor, lijep ahlak i halal zarađen imetak.” (Ahmed)

Imajmo na umu spomenute ajete i hadise Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i ne dozvolimo sebi, bez obzira na situaciju, da iznevjerimo emanet i da kršimo ugovore i preuzete obaveze.