Pomozi drugima, pa će i Allah tebi pomoći /VIDEO/

301


Allah, dželle šenuhu, je u Kur'anu objavio: ”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. – Allah je doista silan i mudar.” (Et-Tevbe, 71.).