Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo ograđuje se nelegalnih diploma na FPN-u

102

Cijeneći naglašen interes javnosti kao i veliki broj poziva sredstava javnog informisanja u vezi sa Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 U 011329 16 Uvp od 06.10. 2015. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo daje sljedeće

S A O P Š T E NJ E Z A J A V N O S T

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je dana 08.10.2015. godine zaprimilo Presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 09 0 U 011329 16 Uvp od 06.10.2015. godine, kojom se odbija zahtjev Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu za vanredno preispitivanje pravosnažne presude Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 09 U 011329 11 U od 13.05.2014.godine.
U obrazloženju Presude od 06.10.2015.godine, pored ostalog, se navodi: “…te je na taj način omogućeno nezakonito dodjeljivanje akadmskog zvanja magistar, suprotno naprijed citiranim odredbama Zakona i Pravilnika, te je istovremeno utvrđena nezakonito cijena studija u iznosu od 5.500,00 KM….”.

Uvažavajući činjenicu da je Kantonalni sud u Sarajevu pravosnažnom Presudom od 13.05.2014. godine odbio kao neosnovanu tužbu Fakulteta političkih nauka u Sarajevu protiv Rješenja ovog ministarstva, broj: 11-05-38-4981/10 od 17.11.2010. godine, kao i da je Presudom od 06.10.2015. godine odbio zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažne presude te cijeneći pravne kvalifikacije koje su navedene u obrazloženju naprijed pomentih presuda, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo cijeni da se pod postojećim činjeničnim i pravnim stanjem, na osnovu konkursa od 17. novembra i 04. decembra 2009. godine koji je objavio Fakultet političkih nauka u Sarajevu, nisu mogle i ne mogu izdavati diplome koje bi bile validne u pravnom prometu niti se na zakonit način može naplatiti utvrđena cijena studija.
Naprijed navedeni stav ovog ministarstva je nepromijenjen od donošenja Rješenja, broj: 11-05-38-4981/10 od 17.11.2010. godine.

Odgovornost za pravnu validnost diploma snose nadležni organi Fakulteta političkih nauka i Univerziteta Sarajevu.

U cilju objektivnog informisanja javnosti o predmetnom slučaju, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje Presudu Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 U 011329 16 Uvp od 06.10.2015. godine