Pazi se da ne budeš od onih koji izbjegavaju Kur’an

1039

Preveo i prilagodio: Semir Imamović

Postoji više vrsta „hedžra“, izbjegavanja Kur’ana (i sve one su zabranjene):
1. Izbjegavanje njegovog slušanja, vjerovanja i pristajanja uz njega;
2. Izbjegavanje postupanja po njemu i ne zastajanje kod njegovih naredbi i zabrana;
3. Izbjegavanje njegove arbitraže i presude u temeljima i ograncima vjere;
4. Izbjegavanje razmišljanja o njemu, razumijevanja njegovih poruka i spoznaje njegovih mudrosti;
5. Izbjegavanje njegovog lijeka u liječnju svih (duhovnih)bolesti i oboljenja srca.
Sve ove vrste obuhvaćene su riječima Uzvišenog: „Poslanik je rekao: ”Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur’an izbjegava!” (El-Furkan, 30) (El-Fevaid, str. 118)
Pouka deveta
Dvije su vrste tevekkula, oslonca na Allaha, dželle šanuhu:
– Oslonac na Allaha, dželle šanuhu, u ostvarivanju ovosvjetskih potreba i otklanjanju ovosvjetskih nedaća i iskušenja;
– Oslonac na Allaha, dželle šanuhu, u postizanju/izvršavanju onoga što On voli i čime je zadovoljan, od vjerovanja, ubjeđenja, borbe na Njegovom putu i pozivanja Njemu.
Prednost druge vrste nad prvom zna samo Allah. Ako se čovjek istinski oslone na Allaha u drugoj vrsti (u onome što On voli i čime je zadovoljan), On će mu, u cijelosti, osigurati sve ono što traži prvom vrstom, a ako se istinski oslone na Njega u prvoj vrsti, također će mu dati ono što traži, ali njegova završnica neće biti kao završnica onoga koji se oslanja na Njega u onome što On voli i čime je zadovoljan. (El-Fevaid, str. 124)

Izvor: Poučna razmišljanje iz knjige Ibnu Kajjima, simboličnog naziva „El-Fevaid“/“koristi i pouke“