Propast će svi koji budu morali polagati račun na Sudnjem danu

2923

Piše: Haris Mujić / Saff.ba

Nakon velikog šefa’ata – zauzimanja poslanika Muhammeda, s.a.v.s., kod Uzvišenog Allaha da dođe i počne suditi, Uzvišeni Allah će doći. Uzvišeni Allah kaže: “I Zemlja će svjetlošću Gospodara svoga zasjati, i Knjiga će se postaviti, vjerovjesnici i svjedoci će se dovesti, i po pravdi će im se svima presuditi, nikome se neće nepravda učiniti. Svako će dobiti ono što je zaslužio, jer On najbolje zna šta je ko radio.” (Ez-Zumer: 69, 70.)
Dolazak Uzvišenog Allaha Njegovim stvorenjima na Sudnjem danu, radi donošenja presude, spominje se na dosta mjesta u Kur’anu. Jedino On zna način toga dolaska, ali zasigurno Njegov dolazak ne sliči dolasku Njegovih stvorenja na Aresatul-Kijameh, kao što ni Njegovom Biću nije ništa slično.

I po pravdi će im se svima suditi

Gospodar svih svjetova, Milostivi, Svemilosni, Vladar Sudnjega dana, sve vidi, čuje i zna, ali pored toga dovest će neka svoja stvorenja da svjedoče na Sudnjem danu. Ukupno 313 poslanika i 124 000 vjerovjesnika, koje je Uzvišeni Allah poslao ljudima tokom boravka ljudskog roda na Zemlji, bit će Allahovi svjedoci na Sudnjem danu. Uzvišeni Allah će ih pitati da li su dostavili Njegovu poslanicu svojim narodima, te će nakon toga svjedočiti za ili protiv njih u pitanju vjerovanja i njihovoga postupanja po onome što su im dostavili.

Allahovi svjedoci na Sudnjem danu bit će i meleki, plemeniti pisari, koji prate i pišu djela ljudi.
Svjedočit će i Zemlja po kojoj hodimo i nebesa koja nas natkrivaju i noći i dani.
Ebu-Hurejre, r.a., navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakon što je proučio ajet: “Toga Dana će ona (Zemlja) vijesti svoje kazivati, jer će joj Gospodar tvoj narediti.” (Ez-Zilzal: 4,5.), rekao: “Njene vijesti bit će da će za svakog čovjeka i ženu reći šta su na njoj počinili. Govorit će: ‘Taj i taj je tada i tada uradio to i to.’ ” (Et-Tirmizi, Ahmed)

Uzvišeni Allah će suditi Svojim robovima na osnovu njihovih ukupnih djela i nikome od stvorenja neće nepravdu učiniti. On kaže: “I po pravdi će im se svima presuditi, nikome se neće nepravda učiniti. Svako će dobiti ono što je zaslužio, jer On najbolje zna šta je ko radio.” (Ez-Zumer: 69,70.)
Allahova pravda ogleda se u tome da čovjek neće odgovarati za djela drugih, kao i u tome da će pitati ljude za svako djelo, bilo ono malo ili veliko.
Uzvišeni Allah kaže: “Što god ko uradi, sebi uradi, i svaki grješnik će samo svoje breme nositi. Na kraju Gospodaru svome ćete se vratiti i On će vas o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti.” (El-En’am: 164.)
I kaže: “Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjet će ga.” (Ez-Zilzal: 7, 8.)

Na Sudnjem danu neće biti tajni

Ummet Muhammeda, s.a.v.s., imat će velike počasti na Sudnjem danu.
Ebu-Hurejre, r.a., navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Mi smo posljednji stanovnici ove Zemlje, ali ćemo na Sudnjem danu polagati račun prije drugih ummeta.” (Muslim) . 70 000 ljudi iz Muhammedovog, s.a.v.s., ummeta ući će u Džennet bez polaganja računa, zbog cjelovitosti njihova imana.

Polaganje računa podrazumijeva izlaganje svih ljudi i njihovih djela pred Allahom, Allahovo postavljanje pitanja ljudima i njihovo odgovoranje na ta pitanja, čitanje knjiga, djela i sama presuda.

Ljudi će u safovima iščekivati da ih Gospodar svjetova poimenično prozove i pozove.
Adijj ibn Hatim, r.a., navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Niko od vas neće biti, a da njegov Gospodar neće sa njim razgovarati, a pri tome između vas neće biti tumača. Pa će neko od vas pogledati na desnu stranu i neće vidjeti ništa osim onog što je pripremio od svojih djela, i pogledat će na lijevu stranu i neće vidjeti ništa osim onog što je pripremio od svojih djela. Pogledat će ispred sebe i neće vidjeti ništa do vatru koja mu je blizu lica, pa se čuvajte vatre, makar sa polovinom hurme.” (Buharija)

Meleki će donijeti knjige u koje se bilježe sva djela koja činimo i sve riječi koje izgovorimo.
Uzvišeni Allah kaže: “I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, a na Sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati: ‘Čitaj knjigu svoju! ‘ ” (El-Isra’: 13,14.)
Značenje “kitaben menšura” – knjigu otvorenu, znači da će je moći svi čitati. Tajni neće biti.
U tim knjigama sve će od djela i riječi od početka do kraja života biti pobrojano.
Uzvišeni Allah kaže: “I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grješnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. ‘Teško nama!’, govorit će, ‘kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!’ – I naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.” (El-Kehf: 49.)

Za namaz će se prvo odgovarati

Prvo za što će rob na Sudnjem danu polagati račun je namaz, a prvo što će među ljudima biti presuđeno su njihova prava u krvi.
Ebu-Hurejre, r.a., navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Prvo za što će rob na Sudnjem danu polagati račun je namaz, pa ako mu namaz bude upotpunjen, bit će spašen. Ako mu namaz bude faličan, bit će upropašćen, ali ako mu zafali farzova, Uzvišeni Gospodar će reći: ‘Pogledajte ima li u moga roba nafila – namaza! Ako ih bude imao, nadomjestit će mu se farzovi tim nafilama.’ Nakon toga bit će pitan za ostala djela na isti način.” (Et-Tirmizi, En-Nesaijj)
Uzvišeni Allah će pitati ljude: Da li su smatrali nekog ili nešto bogom osim njega ili pored Njega?
Da li su vjerovali u susret sa Njim?
U čemu su živote svoje proveli? Da li su po onom što su znali radili? Kako su stekli imetke i u šta su ih potrošili? U čemu su svoja tijela ohronuli? Kratko rečeno, pitat će ih o svemu.

“Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data, lahko će račun položiti” (El-Inšikak: 7, 8.)
On neće detaljno polagati račun za svoja djela. Aiša, r.a., navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Svi koji budu polagali račun na Sudnjem danu, propast će. Upitala sam: ‘O Allahov poslaniče, zar Uzvišeni Allah nije rekao: ‘Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data, lahko će račun položiti?’ ‘, na što je on rekao: ‘To nije polaganje računa, nego pokazivanje i izlaganje djela. Polaganje računa je detaljno pretresanje djela do najmanjih sitnica. I ko bude tako polagao račun, neće izbjeći kaznu.’ ” (Buharija i Muslim).
Ibn-Omer, r.a., navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah će na Sudnjem danu Sebi približiti roba vjernika i prekriti ga Svojim ogrtačem, sakriti ga od ljudi, i upitati: ‘Jesi li uradio to i to?’ A on će odgovoriti: ‘Jesam, Gospodaru.’ Tako će ga pitati, a on odgovarati i potvrđivati sve grijehe, sve dok ne pomisli da će upropašćen biti. Uzvišeni Allah će tada reći: ‘Ja sam ti ih na dunjaluku sakrio od ljudi, a danas ti ih opraštam.’ … A što se tiče nevjernika, oni će biti prozvani pred svim ljudima riječima: ‘Ovi su izmišljali laži o Gospodaru svome, neka Allahovo prokletstvo stigne mnogobošce.’ ” (Buharija i Muslim)

“Uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svedočit će protiv njih”

Nevjernici će, nakon što stanu pred Uzvišenog, Svemogućeg Allaha i bude im omogućeno da govore, tražiti da ih vrati na dunjaluk, uz čvrsto obećanje da će biti dobri.Uzvišeni Allah kaže: “A da ti je vidjeti grješnike kako će, oborenih glava, pred Gospodarom svojim, reći: ‘Gospodaru naš, vidjeli smo i čuli smo, pa nas povrati da dobra djela činimo. Mi, doista, čvrsto vjerujemo.’ ” (Es-Sedžde:12.)
A Allah, dž.š., zna da bi oni opet, kada bi ih vratio na dunjaluk, bili nevjernici koji bi poricali Allahove dokaze i suprotstavljali se Njegovim poslanicima.
Uzvišeni Allah ih neće vratiti na dunjaluk. Prozivat će ih i suditi im. Uzvišeni Allah kaže: “A onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih (u lijevu ruku) data, propast će prizivati.” (El-Inšikak: 10, 11.) Njihova djela će biti detaljno pretresana do najmanjih sitnica. Bit će obračunavani detaljnim, teškim i preciznim obračunom.
Neki od nevjernika pokušat će naći rješenje i izlaz govoreći laži i utjerujući u laž Uzvišenog Allaha i Njegove svjedoke. Govorit će, da su im meleki, plemeniti pisari, upisali ono što nisu uradili. I zaklinjat će se Allahu u to.
Ebu-Hurejre, r.a., navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Uzvišeni Allah će sresti roba na Sudnjem danu, pa će ga upitati: ‘Čovječe, zar te nisam počastio i uzdigao iznad ostalih Svojih stvorenja, i dao ti drugu, i dao ti konje i deve da se njima koristiš, i učinio te Svojim namjesnikom na Zemlji?’ A on će odgovoriti: … ‘Gospodaru moj, vjerovao sam u Tebe, Tvoje knjige, Tvoje poslanike, obavljao sam namaz, postio sam, dijelio sam sadaku’, i hvalit će sebe koliko mogne. Uzvišeni Allah će ga upitati: ‘Zar nećeš da pozovemo Našeg svjedoka da ti to posvjedoči?’ Razmišljat će: Ko bi mogao biti taj svjedok? Nakon toga bit će mu zapečaćena njegova usta i bit će rečeno njegovim stegnima: ‘Govori!’ Pa će govoriti i svjedočiti njegova stegna, meso i kosti, kako bi sebe opravdali. Pokazat će se da je bio munafik i Allah će na njega srdit biti.” (Muslim)
Enes ibn Malik, r.a., kaže: “Nasmijao se Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednoga dana. ‘O Allahov Poslaniče, zbog čega si se nasmijao?’, upitali smo. On reče: ‘Začudio sam se raspravi roba sa svojim Gospodarom na Sudnjem danu, kada rob kaže: ‘Gospodaru moj, zar mi nisi obećao da mi nepravda neće biti učinjena?’ ‘ ‘Da’, odgovorit će. I reći će mu: ‘Ja ne prihvatam svjedoka osim sebe lično.’ I reći će Blagoslovljeni i Uzvišeni: ‘A zar Ja nisam dovoljan kao svjedok i meleki, plemeniti pisari?’, a zatim će Allah zapečatiti njegova usta i govorit će njegovi dijelovi tijela ono što su radili.’ ” (Muslim)
Uzvišeni Allah kaže: “Uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svedočit će protiv njih o onome što su radili. ‘Zašto svjedočite protiv nas?’ – upitat će oni kože svoje. – ‘Allah, koji je dao sposobnost govora svakom biću, učinio je da govorimo i mi.’, – odgovorit će.” (El-Fussilet: 19-21.)