Svi su izašli da klanjaju namaz za kišu, a samo jedan je bio ubijeđen da će Allah spustiti kišu

1329

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Spominje se da je jedno muslimansko selo pogodila suša, pa su svi mještani izašli da klanjaju
namaz za kišu. Međutim, kad su se okupili da klanjaju namaz, samo jedan od njih ponio je kišobran. To se zove pouzdanje u Allaha i istinsko ubjeđenje.
I ne samo to, kad je riječ o ubjeđenju (jekin) onda njega mora pratiti i povjerenje. Iskreni i ubijeđeni vjernik bi morao imati osjećaj poput djeteta od godinu dana kojeg otac baca iznad sebe a ono se smije, jer zna da će ga otac uhvatiti i da neće pustiti da padne. To je pravo povjerenje i iskreno vjerovanje.

Zatim, istinsko ubjeđenje mora pratiti i nada. Govoreći o duhovnim stepenima ajeta: ”Ijjake na'budu ve ijjake neste'in” – ”Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo”, Ibnul-Kajjim el-Dževzi, rekao je: ”Jedan od stepena ”Ijjake na'budu ve ijjake neste'in” je ubjeđenje (jekin). Ono što je duša za tijelo, to je ubjeđenje za vjerovanje (iman). Ubjeđenje je osobina za kojom žude i zbog koje se natječu oni koji su istinski spoznali Allaha.
Kada se spoje strpljivosti i ubjeđenje (sabur i jekin), oni porađaju vođstvo (imamet) u vjeri. Uzvišeni Allah objavio je u Kur'anu: ”Između njih smo Mi vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na Pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali.” (Es-Sedžda, 24.) Ibn Tejmije rekao je: ”Strpljivost (sabur) je pola vjere, a ubjeđenje (jekin) je kompletna vjera.”

Kur'an posebno naglašava da ajeti i dokazi o Allahu i Njegovoj svemoći koriste onima koji posjeduju ubjeđenje, kao što dolazi u ajetu: ”Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju.” (Ez-Zarijat, 20.)

Zatim, Kur'an ističe da su oni koji posjeduju istinsko ubjeđenje upućeni i spašeni, o čemu govori ajet: ”I onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti.” (El-Bekara, 4.-5.)
A za stanovnike vatre kaže da nisu posjedovali ubjeđenje: ”Kad se govorilo: ‘Allahovo obećanje je, zaista, istina i u Čas oživljenja nema nimalo sumnje!’ – vi ste govorili: ‘Mi ne znamo šta je Čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismo ubijeđeni”’ (El-Džasije, 32.)
Ubjeđenje je duša djelima srca koja su opet duša djelima ostalih organa, i ono je neodvojivo svojstvo iskrenih vjernika. Ubjeđenje je saveznik pouzdanju u Allaha (tevekkul), zbog čega su neki komentatori Kur'ana tevekkul protumačili kao snagu ubjeđenja.
Kada ubjeđenje dospije u srce, onda se srce ispuni svjetlom koje odagnava svaku sumnju, brigu i tugu, a ispunjava ga ljubavlju prema Allahu, strahom od Njegove kazne, zadovoljstvom, zahvalnošću, pouzdanjem i stalnim kajanjem za grijehe.”