Ajet u kojem je sadržana kompletna vjera

1222

U suri El-Bekare nalazi se ajet u kojem je sublimirana kompletna vjera. U ajetu dolazi:

”Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni:

koji vjeruju u Allaha

i u onaj svijet,

– i u meleke,

i u knjige,

i u vjerovjesnike,

i koji od imetka, iako im je drag, daju:

rođacima,

i siročadi,

i siromasima,

i putnicima,

i prosjacima,

i za otkup iz ropstva,

i koji:

molitvu obavljaju

i zekat daju,

i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju,

naročito oni koji su izdržljivi:

u neimaštini,

i u bolesti,

i u boju ljutom.

Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone.” (El-Bekare, 177.)