subota, 23. septembar 2023 / 8. rebi'u-l-evvel 1445

SAFF

Allah, dž.š., voli one koji spominju Njegova imena i svojstva

Facebook
Twitter
WhatsApp

Autor: Abdul-Muhsin bin Muhammed El-Kasim

Znanje o Allahu je jedan od uvjeta imana- vjerovanja. Ustvari, to je osnova imana. Najkorisnija i najljepša nauka je učenje Allahovih imena i svojstava. Allah, dž.š., voli robove koji spominju Njegova imena i svojstva.

Ibn Tejmijje je rekao: „U Kur'anu se na više mjesta spominju Allahova imena i svojstva nego što se spominju jelo, piće, ženidba…“ Allah Uzvišeni ima najljepša imena i najpotpunija svojstva: Niko nije kao On. On sve čuje i sve vidi. (Eš-Šura, 11.) Naš je Gospodar Milostivi, Samilosni. On je Vladar svega. Radi sa svojim stvorenjima ono što On hoće. Niko se neće pomjeriti niti promijeniti mjesto stanovanja a da to nije po Njegovoj volji i želji. Pored Njega nema drugog boga. On nema mahana. Njemu se moli cijeli svemir. Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga. (El-Džuma, 1.)  Allahova stvorenja su sigurna da im Gospodar neće nepravdu nanijeti. On dobro zna sve što radimo i govorimo: Allah motri na ono što radite. (El-Bekare, 74.) On je najponosniji i Njemu pripada najveći ponos. Kada hoće nešto samo kaže: ‘Budi!’, i ono biva. Ništa nije veće od Njega. Čitava Zemlja će na Sudnjem danu u vlasti Njegovoj biti, a nebesa će u moći Njegovoj smotana ostati. (Ez-Zumer, 67.) On je Stvaralac. Stvorio je različita bića i životinje. Neka od njih se kreću na stomaku, neka na dvije, a neka na četiri noge. Čovjeka je stvorio u najljepšem obliku. 

Na kraju:  Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena – kako budu radili onako će biti kažnjeni! (El- A'raf, 180.)

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA