Blagodati kao nagrada, iskušenje i kazna

592

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Islamski učenjaci spominju tri vrste blagodati u životu na ovome svijetu: blagodati nagrada, blagodati iskušenja (nevolja) i blagodati postepenog kažnjavanja (istidradž).

Blagodati nagrađivanja

Blagodati nagrađivanja su zapravo nagrada čovjeku od Allaha Svemogućeg za dobra djela koja je učinio. To je svojevrsna Božanska podrška i ohrabrenje koje bi vjernika trebalo podstaknuti da udvostruči dobra djela i da ustraje na Pravom putu u svim svojim poslovima i postupcima.

Prenosi se da je Ebu Zerr, r.a., čuo od nekih ashaba Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da bi ga imetak mogao usporiti u pridruživanju ostalim ashabima u Džennetu. Govorili su mu: ”Ebu Zerre, možda ćeš ti ući u Džennet pužući.” Ebu Zerr, r.a., odgovorio je: ”Ja ću, ako Bog da, ući u Džennet žureći. Allaha mi, nikada nisam uskratio svoj imetak siromasima i nevoljnicima. Ali, šta da radim, ja ujutro podijelim stotinu dirhema, a Allah mi navečer podari hiljadu.”

Dakle, kad god čovjek potroši i udijeli određeni imetak na Allahovom putu, Allah mu mnogostruko vrati. Ovo su blagodati nagrađivanja koje su potvrđene jasnim slovom Kur'ana.

Govoreći o udjeljivanju sadake, Uzvišeni Allah je objavio: ”Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati? – A Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se povratiti.” (El-Bekara, 245.) Zatim: ”Reci: ‘Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje.'” (Saba, 39.)

Blagodati iskušenja

Ova vrsta blagodati spomenuta je u sljedećim ajetima: ”Čovjek, kada Gospodar njegov hoće da ga iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: ‘Gospodar moj je prema meni plemenito postupio!’ A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: ‘Gospodar moj me je napustio!’ A nije tako! Vi pažnju siročetu ne ukazujete.” (El-Fedžr, 15.-17.)

Ne, ovo nije počast, ovo je iskušenje, jer je bogataš iskušan imetkom da se vidi šta će uraditi sa njim, hoće li ga potrošiti u pokornosti Allahu i udjeljivanju potrebnima? Imetak, odnosno novac može doći kao iskušenje putem kojeg će se testirati ljudski karakter, tj. hoće li ga novac i bogatstvo promijeniti? Hoće li se uzoholiti i uzdizati nad ljudima? Hoće li zaboraviti dane neimaštine i nevolje? Hoće li ga zaokupljenost novcem odvratiti od namaza, posta i drugih ibadeta i dobrih djela te odvesti na stranputicu? Eto takvo bogatstvo i takav imetak je nevolja i iskušenje, a nije počast i nagrada. Imetak kao blagodat iskušenja, može se pretvoriti u nagradu samo ako se troši u pokornosti Allahu.

Blagodati postepenog kažnjavanja

Što se tiče treće vrste blagodati, Allahu se utječemo od takvih blagodati, to su dunjalučke blagodati koje obmanjuju onoga ko ih posjeduje i stvaraju mu lažni osjećaj sigurnosti i neovisnosti, a zapravo je to vid postepenog i bolnog kažnjavanja, kao u priči o bogatašu koji je zaradio 800 miliona dolara na kocki i cijeli život se bavio kockom i od toga hranio sebe i svoju porodicu, pa je na samrti pitao neke pobožne ljude šta da radi, a jedan od njih mu je rekao: ”Kada bi sad sav taj novac udijelio u dobrotvorne svrhe, ne znam kakav bi ti ishod bio!?”

Blagodati postepenog kažnjavanja ili istidradža su blagodati koje Allah daje nevjernicima i velikim grješnicima koji su ogrezli u grijehu i nepokornosti Allahu, da bi na taj način, postepeno, pripremili sebi uslove za bolnu kaznu, i da ne bi imali ispriku pred Allahom na Sudnjem danu, jer su potpuno slobodno i svojevoljno činili grijehe, okrenuli leđa Allahovoj uputi i zaboravili na Dan polaganja računa, na šta aludira ajet: ”I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili.” (El-En'am, 44.)