Da li je legitimitet agenta BiH bio osnov za odbijanje revizije i da li je ona uopće zaprimljena na Sudu?

– Nesporno je da je Registrar dan nakon predaje revizije pismeno obavijestio agenta Softića da je revizija zaprimljena sa aneksima koji čine dokumentaciju uz reviziju. Registrar u svom dopisu od 24. februara 2017. godine konstatuje da je agent dostavio Sudu i odluku o imenovanju svojih zamjenika advokata Phon Van den Biesena i Davida Scheffera. Takođe, Registrar je obavijestio agenta da će Sud zatražiti stav Predsjedništva BiH u vezi sa ovim predmetom.

Nakon što je to učinio, Registrar je obavijestio agenta i Predsjedništvo da “Sud smatra kako sadržaj pisama pokazuje da nije donesena odluka od strane nadležnih vlasti u ime Bosne i Hercegovine kao države, za pokretanje revizije presude od 26. februara 2007. godine. Prema tome, Sud ne može preduzeti nikakvu radnju u vezi sa gore pomenutim dokumentom.”

Dakle, legitimitet agenta BiH nije bio osnov za odbijanje revizije, već to što je Sud konstatovao da nema odluke Predsjedništva BiH da se pokrene postupak revizije presude. Ljudski smatram da je licemjerno tražiti od žrtve da predstavnik entiteta čija vojska i policija su učestvovale u genocidu daje odobrenje za nastavak procesa pred Međunarodnim sudom pravde u predmetu u kojem je utvrđeno da su Vojska i Policija entiteta RS počinile genocid.

U posljednje vrijeme mogle su se čuti tvrdnje da je reviziju mogla ili trebala predati amabasadorica BiH u Nizozemskoj i da bi u tom slučaju revizija bila prihvaćena?

– Kao što se vidi iz dopisa Registrara i Suda, revizija BiH je fizički zaprimljena u Sud, tako da u tom smislu nije bilo potrebe da je bilo ko drugi predaje. Šta bi za sam proces revizije značilo da je ambasadorica BiH podnijela reviziju? Ništa. Sud bi i u tom slučaju tražio odluku Predsjedništva BiH za pokretanje revizije. I nadalje, BiH bi morala imati agenta tokom cijelog postupka u skladu sa Statutom. Ambasadorica nije agent, a i ako bi se eventualno pojavila u ulozi agenta trebala bi joj odluka Predsjedništva BiH koje po Ustavu BiH imenuje predstavnike BiH u međunarodnim institucijama.

Još jedan manje poznat detalj našoj javnosti je i da je Republika Hrvatska također tužila Srbiju za genocid. Kako je okončan taj predmet?

– Republika Hrvatska je pred Međunarodnim sudom pravde šest godina poslije BiH podnijela aplikaciju za genocid protiv Srbije. Aplikacija je odbijena 16 godina poslije, 03. februara 2015. godine. Sud je utvrdio da Srbija nije počinila zločin genocida u Hrvatskoj, iako je actus reus genocida počinjen od strane JNA dokazan u određenim područjima Hrvatske. Međutim, Sud je utvrdio da na strani Srbije nije postojala specijalna namjera da se uništi hrvatsko stanovništvo u tim krajevima, u potpunosti ili djelimično. Treba napomenuti da je Hrvatska stajala iza svog pravnog tima i finansirala cjelokupan postupak. U BiH je postupak finansiran dobrovoljnim prilozima skupljanim u okviru Fondacije Pravda za Bosnu i Hercegovinu, jer se na nivou države nije mogao postići konsenzus oko ovog pitanja.

FENA