Čuvanje rodbinskih veza produžava život i donosi berićet u opskrbu

189

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Islam posebnu pažnju pridaje rodbinskim vezama te njihovom održavanju i čuvanju. Mnogi kur'anski ajeti i hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, govore o važnosti održavanja rodbinske veze i pogubnosti njezinog prekidanja. Jer, nema sumnje da će društvo koje svoje članove podstiče na održavanja rodbinskih veza i međusobnu samilost biti snažno i dobro zaštićeno utvrđenje, u takvom društvu će se formirati skladna porodica i čvrsta društvena građevina koja će iznjedriti i svijetu ponuditi istinske lidere, mislioce, učitelje i reformatore.

Uzvišeni Allah, objavio je u Kur'anu: ”O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.” (En-Nisa’, 1.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u mnogobrojnim svojim hadisima govori o vrijednosti rodbinske veze te o sevabu i nagradi za njeno održavanje i čuvanje.

Tako Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Održavajte rodbinsku vezu, jer vas ona čuva u ovozemaljskom životu i donosi vam dobro na budućem svijetu.” 

Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik rekao: ”Kome bi bilo drago da mu se nafaka poveća i produži životni vijek, neka čuva (održava) rodbinsku vezu.” (Muttefekun alejhi)

Imam Ahmed je u svom Musnedu zabilježio hadis od Aiše, radijallahu anha, u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Čuvanje rodbinske veze, lijep ahlak i lijep odnos prema komšiji, održavaju napredak u društvu i produžuju život.” (Sahihul-Džami’, 3767.)

Islamski učenjaci su objasnili da se pod povećanjem ili produženjem života misli na to da će Allah povećati berićet u životu čovjeka koji čuva rodbinske veze, i podarit će mu snagu tijela i razboritost uma, tako da će njegov život biti ispunjen velikim djelima i projektima. Takav primjer imamo u petom pravednom halifi, Omeru ibn Abdul-Azizu, koji je za dvije i pol godine svoje vladavine, na uspostavljanju pravde i na prosperitetu i progresu društva, uradio više nego skoro sve halife iz emevijske dinastije zajedno. I kada se sagleda veličina njegovog djela, stiče se dojam kao da je živio stotinu godina, jer, zbog berićeta koji mu je Allah podario, dvije godine njegovog života vrijede koliko nečijih stotinu.

Čuvanje rodbinskih veza je dokaz vjerovanja u Allaha i Sudnji dan

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka počasti gosta, ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka posjećuje rodbinu, ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori ono što je dobro ili neka šuti.” (Muttefekun alejhi)

Ko čuva rodbinsku vezu i njega će Allah čuvati

Rodbinska veza (ar. rahm) izvedena je iz istog korijena kao i Allahovo Uzvišeno ime Er-Rahman. U hadisi-kudsiju dolazi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, rekao je: ‘Ja sam Allah i Ja sam Milostivi (Er-Rahman), stvorio sam rodbinsku vezu (rahm) i nazvao je po Svome imenu. Onoga ko je bude čuvao i održavao, Ja ću ga paziti i čuvati, a ko je bude kidao, Ja ću ga odbaciti.”’ (Muttefekun alejhi)

Najbolja sadaka je da udijeliš siromašnoj rodbini

Ummu Kulsum bint ‘Ukbe, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Najbolja je ona sadaka koja se udijeli rodbini koja je na tebe ljuta i neprijateljski raspoložena.” (Ibn Huzejme i Hakim) Zašto je to najbolja sadaka? Pa, zato što su se u toj sadaki spojila dva dobra djela: sadaka i čuvanje rodbinske veze, tako da je to zapravo dupla sadaka, kao što je došlo u hadisu u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Sadaka udijeljena siromahu ima vrijednost jedne sadake, a sadaka udijeljena rođaku ima duplu vrijednost – sadaku i čuvanje rodbinske veze.” (Ahmed i Tirimzi)

Čuvanje rodbinske veze je uzrok ulaska u Džennet

Abdullah ibn Selam, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je došao u Medinu, rekao: ”O ljudi, širite selam, udjeljujte hranu, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi ljudi spavaju, ući ćete u Džennet sigurni.” (Tirmizi)

A od Džubejra ibn Mut'ima se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”U Džennet neće ući onaj ko kida rodbinske veze.” (El-Buhari)

Održavaj rodbinsku vezu i sa rodbinom koja je kida 

Ukbe ibn Amir, radijallahu anhu, upitao je jednom prilikom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Allahov Poslaniče, reci mi koje djelo je najbolje?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio mu je: ”Ukbe, održavaj rodbinsku vezu sa onim (od tvoje rodbine) ko je kida, podaj onome ko tebi uskraćuje i oprosti onome ko ti je nepravdu učinio.” (Ahmed)

A u hadisu koji prenosi Abdullah ibn Amr ibn As, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Nije održavanje rodbinske veze u tome da uzvratiš posjetu onome ko tebe posjećuje, već održavanje rodbinske veze znači spajanje prekinute rodbinske veze.” (Buharija)

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da se jedan čovjek požalio Allahovom požalio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekavši: ”Allahov Poslaniče, ja imam rodbinu koju pazim, a oni meni ne uzvraćaju, činim im dobro, a oni meni zlim vraćaju i ignoriraju me.” Na to mu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ”Ako je tako kao što kažeš, ti si njima poput bolesti koja ih pritišće. Allah će ti pomoći sve dok ti budeš takav prema njima.”  (Muslim).

Upozorenje onima koji kidaju rodbinske veze

Buharija i Muslim bilježe hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada je Allah stvorio sva stvorenja, ustala je rodbinska veza i rekla: ‘Gospodaru, ustala sam tražeći od Tebe zaštitu i utočište od kidanja rodbinskih veza.’ Uzvišeni Allah joj reče: ‘Hoćeš li biti zadovoljna ako budem čuvao i pazio onoga ko tebe bude čuvao i pazio, a ako odbacim onoga ko tebe ne bude čuvao i održavao?’ Rekla je: ‘Da, bit ću zadovoljna, Gospodaru!’ Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Učite ako želite ajet: ”Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.” (Muhhammed, 22.-23.)

Prenosi se da je Zejnul-Abidin, radijallahu anhu, rekao svome sinu Bakiru: ”Ne uzimaj za prijatelja onoga ko kida rodbinsku vezu, jer se u tri kur'anska ajeta spominje da je proklet onaj ko kida rodbinske veze.

Prvi ajet: ”Koji krše već čvrsto prihvaćenu obavezu prema Allahu i prekidaju ono što je Allah naredio da se održava, i prave nered na Zemlji; oni će nastradati.” (El-Bekara, 27.)

Drugi ajet: ”A oni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, iako su se na to čvrsto obavezali, i kidaju ono što je Allah naredio da se poštuje, i čine nered na Zemlji – njih čeka prokletstvo i najgore prebivalište!” (Er-Ra'd, 25.)

Treći ajet: ”Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.” (Muhammed, 22.-23.)

Ajet iz sure Muhammed jasno i izričito spominje prokletstvo uz onoga ko kida rodbinske veze, dok se u suri Er-Ra'd i suri El-Bekara prokletstvo spominje uopćeno i odnosi se na sve one koji kidaju ono što je Allah naredio da se poštuje, a tu svakako spada i rodbinska veza.