petak, 18. novembar 2022 / 24. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Divim se vjerovanju onih koji će doći poslije mene, koji će zateći Kur'an u listovima i vjerovat će u njega

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn Asa, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao ashabe: ”Čiji iman vas najviše zadivljuje?” Rekli su: ”Iman meleka.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”A kako da meleki ne vjeruju kad su oni kod Gospodara svjetova?” Rekli su: ”Iman Allahovih poslanika?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”A kako da Allahovi poslanici ne vjeruju a od Allaha im dolazi Objava?” Zatim su rekli: ”Naš iman.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao im je: ”A kako da vi ne vjerujete a ja među vama?” A onda im je rekao: ”Mene najviše zadivljuje iman ljudi koji će doći poslije mene i koji će zateći Kur'an u listovima, i vjerovat će u Knjigu i ono što je u njoj.” (Šejh Albani je ovaj hadis ocijenio kao dobar (hasen), VII/654-657.)

Zar postoje riječi koje više prijaju srcu od ovih riječi u kojima Allahov Poslanik, s.a.v.s., hvali vjernike, muslimane i muslimanke koji će doći poslije njega a vjerovat će u njegovo poslanstvo i slijedit će Objavu (Kur'an i Sunnet) sa kojom je poslat.

Uistinu, ovaj hadis odagnava tugu i sumnje, i ova Poslanikova, s.a.v.s., pohvala nije spomenuta osim zbog jednog razloga, zbog ubjeđenja (jekin) onih koji će doći poslije njega i vjerovati u njegovo poslanstvo.

Veličanstvena je stvar istinskog ubjeđenja (jekin) i veličanstvene su njegove posljedice. Jer, ovim hadisom Poslanik, s.a.v.s., je pohvalio one koji istinski, bez imalo sumnje i kolebanja, vjeruju u nevidljivo, u gajb. Stoga nije čudo da je prvo svojstvo vjernika koje spominje Kur'an, upravo vjerovanje u nevidljivo, kao što dolazi u ajetima: ”Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali.” (El-Bekara, 2.-3.)

Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Iman je srce islama i njegova srž, jekin je srce imana i njegova srž, i svako znanje i djelo koje ne povećava iman i ne jača ubjeđenje (jekin) je slabo i krivotvoreno. A svaki iman koji ne podstiče na dobro djelo je slab i krivotvoren.” (El-Fevaid, str. 85-86.)

Vrijednost ubjeđenja (jekina)

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Jednom čovjeku je došla smrt, pa kada je vidio da će umrijeti oporučio je svojim sinovima rekavši: ‘Kada preselim spalite me, zatim polovinu moga pepela raspite po moru, a pola po kopnu. Jer, tako mi Allaha, ako me se Allah domogne kaznit će me kako nikoga nije kaznio.’ Allah naredi moru da sakupi njegovu polovinu prosutu po njemu, a kopnu da sakupi drugu polovinu, a zatim ga je upitao: ‘Zašto si to uradio?’ ‘Iz straha od Tebe, a Ti najbolje znaš’ – odgovorio je čovjek, pa mu Allah oprosti.” (Buharija i Muslim)  

Zašto se ovdje uz ubjeđenje (jekin) spominje strah? Zato što nema straha bez jekina, bez ubjeđenja, i ovdje se vrijednost vraća istinskom ubjeđenju, jer ono potiče strah u srcima ljudi. A na kraju puta koji se zove strah, čeka oprost grijeha, pa bi mogli kazati da je jedan od plodova ubjeđenja i oprost grijeha.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Dobro (salah), napredak, prosperitet prvih generacije moga ummeta je u isposništvu (zuhd) i ubjeđenju (jekin), a propast posljednjih generacija je u škrtosti i nadi (tj.dugoj nadi).” (Ahmed i Taberani)

U ovom hadisu je dokaz da, kada srce nastani jekin nestane svake sumnje, srce i duša doživljavaju polet i neumorno rade za Ahiret.

Sufjan es-Sevri je govorio: ”Da se jekin istinski učvrsti u srcu, srce bi letjelo prema Džennetu na krilima koja se zovu čežnja za Džennetom i strah od Džehennema.”

Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgajao je prvu i najbolju generaciju upravo na jekinu na kojem se temelji svaki uspjeh i napredak u životu vjernika.

Aiša, r.a., ovako je opisala tu poslaničku metodu odgoja: ”Prvo što je objavljeno od Kur'ana bile su kratke sure u kojima se spominju Džennet i Džehennem, a kada su se ljudi učvrstili u vjerovanju, onda su objavljeni ajeti o halalu i haramu. Da je prvo objavljeno: ‘Ne pijte alkohol!’, ljudi bi rekli: ‘Nećemo nikada ostaviti alkohol.’ Da je prvo objavljeno: ‘Ne činite blud!’, ljudi bi rekli: ‘Nećemo nikada ostaviti blud.”’ (Buharija)

Kada je jekin nastanio srce Halida ibn Velida, r.a., on je, iako je prije toga bio najžešći neprijatelj islama, govorio: ”Draže mi je da u hladnoj kišnoj noći čekam neprijatelja, nego da mi daju najljepšu djevojku koju volim i koja mene voli te da sa njom provedem tu bračnu noć.” (Sijerul-e'lami nubela, I/375.)

Govoreći o istinskom ubjeđenju, Ibn Mes'ud, r.a., rekao je: ”Ubjeđenje (jekin) je kompletan iman i vjerovanje.”

A Hasan el-Basri je govorio: ”Džennet se traži jekinom, od vatre se bježi jekinom, sa jekinom se izvršavaju farzovi na najljepši način i sa jekinom se sabura na istini.” (Nuzhetul-fudala, II/552.)

Učenjaci kažu da se, zbog važnosti ubjeđenja ili jekina, istinski ubijeđena duša naziva Nefsul-mutmeinne – smirena duša, i to prije nego bude spuštena u kabur, na šta aludira ajet: ”A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet Moj!”  

Hasan el-Basri veli: ”To je mu'minska, ubijeđena duša.”

Mudžahid je rekao: ”To je duša koja je ubijeđena i koja se smirila na tom ubjeđenju i vjerovanju u Allaha.”

Tada se jekin pretvara u jasno svjedočenje nakon što se, prilikom smrti, podigne zastor i čovjek jasno vidi istinu.

Ibn Zejd je rekao: ”Smirena (mutmeinne) duša je ona koja je smirena u vjeri u svoga Gospodara i ona će biti obradovana Džennetom na smrti i prilikom proživljenja.”

Muaz ibn Džebel je na samrti tražio da ga podignu, pa im je prenio ovaj hadis: ”Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: ‘Ko sa ubjeđenjem posvjedoči da nema drugog boga osim Allaha, ući će u Džennet.”’

Jekin je, naravno, povezan sa djelom i on čovjeka podstiče na činjenje dobrih djela i na ustrajnost u dobrim djelima, kao što dolazi u ajetu: ”Onima koji molitvu budu obavljali i zekat davali i koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.” (Lukman, 4.)

Allah, dž.š., odgajao je Svoje poslanike na jekinu i potpuna ubijeđenost je jedna od njihovih glavnih odlika. U tom smislu islamski učenjaci navode primjer Musaa, a.s., koji je, kada mu se Allah prvi put javio i kada mu je naredio da baci svoj štap, osjetio veliki strah jer se njegov štap pretvorio u zmiju. I kada je počeo da bježi, čuo je glas koji mu je govorio: “Uzmi je i ne boj se”- reče On – “Mi ćemo je vratiti u ono što je bila prije.” (Ta-ha, 21.)

Allah se na ovaj način obraća Musau, a.s., i govori mu da bude siguran u Allahovo obećanje, i kao da mu naređuje: uzmi zmiju za glavu, da, za glavu, i ne boj se, ne kolebaj se, savladaj strah, odagnaj sumnje i budi potpuno pokoran Allahu. I kada je Musa, a.s. poslušao, zmija se vratila u prvobitni oblik, u štap što zapravo i jeste.

Drugo, kada je faraon sakupio mnoštvo sihirbaza i kada su oni prikazali zastrašujući sihr i vradžbinu, Musa, a.s., je u tom trenutku oko sebe vidio brdo zmija koje gmižu, pa se prepao, a onda mu Allah objavljuje: “Ne boj se!” – rekosmo Mi – “ti ćeš, doista, pobijediti! Samo baci to što ti je u desnoj ruci, progutat će ono što su oni napravili, jer je ono što su oni napravili samo varka čarobnjaka, a čarobnjak neće, ma gdje došao, uspjeti.” (Ta-ha, 68.-69.)

Međutim, treći put, prilikom najvećeg iskušenja koje je zadesilo Musaa, a.s., dolazi do izražaja potpuni jekin i ubjeđenje, kada se ispred njega i njegovih sljedbenika ispriječilo more, a faraon im, sa mnogobrojnom vojskom, bio za petama, i kada su njegovi sljedbenici izgubili svaku nadu u spas i uzviknuli: “Samo što nas nisu stigli!” (Eš-Šu'ara, 61.), Musa, a.s., im je s potpunim ubjeđenjem, smireno odgovorio: “Neće!” – reče on – “Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati.” (Eš-Šu'ara, 62.)

Musa, a.s., nije znao kako i na koji način će ih Allah spasiti, ali je bio ubijeđen da će se to desiti i da ih faraon neće stići.

Stoga, Allah hvali vjernike u čijim srcima nema ni trunke sumnje: ”Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni!” (El-Hudžurat, 15.)

Molim Allaha da nam podari istinsko ubjeđenje u vjeri u Allaha, i Njegovog Poslanika, s.a.v.s., u Kur'an, ubjeđenje u pogledu dunjalučke opskrbe, smrtnog časa, Sudnjega dana, nagrade i kazne na Sudnjem danu, i da nas Svojom milošću uvede u Džennet u društvu onih koji su živjeli u umrli na jekinu i imanu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA