Šta znači imati lijepo mišljenje o Allahu?

1553

Piše: Semir Imamović

Imati lijepo mišljenje o Allahu znači misliti o Njemu ono što Mu dolikuje i što proizilazi iz vjerovanje u Njegovu uzvišenost, veličinu, svemoć i savršena imena i svojstva kojima se opiso u Kur'anu i kojima ga je opisao Njegov Poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi we sellem.

 Značaj i važnost lijepog mišljenja o Allahu, dželle ša'nuhu

Značaj ove teme se ogleda u slijedećim stvarima:

  • Lijepo mišljenje o Allahu je Poslanikova, sallallahu alejhi we sellem oporuka ovom ummetu. Kaže Muslim,Tirmizi, Ebu Dawud i Ahmed: ”Ne umirite nikako drugačije nego sa lijepim mišljenjem o Allahu, dželle ša'nuhu,” Kaže Azim Abadi u Avnu-l- Meabudu (komentaru Sunnena Ebu Davuda) : “Rekao je imam Nevevi u “Šerhu-l-muhezzebu”: “Imati lijepo mišljenje o Allahu, znači misliti  i nadati se Allahovoj milosti, oprostu, onome što je obećao muvehhidima (monoteistima) i milosti Svojom će ih obasuti na Sudnjem danu.” (Avnu-l-mabud, šerhu sunnen Ebu Davud, 8/382).

U drugom hadisu kojeg bilježe Buhari i Muslim kaže: “ Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem,: “Rekao je Allah, dželle ša'nuhu, : “Ja sam na onome što moj rob pomisli o Meni.”

Kaže Hafiz Ibn Hadžer u Fethu-l-bariju: “Značenje ovog hadisa je: “Ja sam kadar da uradim sa njim ono što on misli da ću uraditi.” (Fethu-l-bari, 17/397).

  • “Lijepo mišljenje o Allahu usko je vezano za mnoge akaidske (dogmatskim) i etičke (moralne) aspekte ove vjere.”

Povezano je osloncem na Allaha, dželle ša'nuhu, jer se čovjek neće osloniti osim na onoga u koga ima povjerenje i o kome ima lijepo mišljenje. Zbog toga ćemo vidjeti da imam Ibnu-l-Kajjim ubraja lijepo mišljenje  o Allahu, dželle ša'nuhu, u jedan od stepena (kategorija) tevekkula (oslonca na Allaha, dželle ša'nuhu,) kaže: “Peti stepen, lijepo mišljenje o Allahu. Koliko bude tvoje lijepo mišljenje o Allahu, dželle ša'nuhu, toliko će se osloniti na Njega. Neki su protumačili lijepo mišljenje o Allahu sa tevekkulom, a to zbog toga što lijepo mišljenje o Allahu povlači za sobom tevekkul jer je nepojmljivo da se čovjek osloni na onoga o kome ima ružno mišljenje ili onoga od koga se ne nada da će ispuniti ono što traži, a Allah najbolje zna.” (Tehzibu medaridži-s-salihin, str. 24.)

Također traženje pomoći od Allaha, dželle ša'nuhu, čvrsto vezanje za Njega i traženje utočišta kod Njega, zahtijeva da čovjek ima lijepo mišljenje o Njemu.

Lijepo mišljenje o Allahu, dželle ša'nuhu, usko je vezano i sa strahom od Allaha, jer onaj koji ima lijepo mišljenje o Allahu, a ne strahuje od Njegove kazne, nije ništa drugo do samoobmanjen, samoprevaren, kao što kaže Ebu Sulejman Ed-Darani (pogledaj: “Husnu-z-zanni billahi” od Ebu Bekra Ibn Ebu Dunjea – učenik imama Buharije)

  • Odnos ljudi prema lijepom mišljenju o Allahu, dželle ša'nuhu.

Kada pogledamo u našu stvarnost, vidjet ćemo da su ljudi otišli u dvije krajnosti kada je u pitanju lijepo (ružno) mišljenje o Alahu, dželle ša'nuhu. Ima onih koji lijepo mišljenje o Allahu, dželle ša'nuhu, navodi na činjenje ili ustrajavanje u činjenju grijeha i zaboravljanja svega onoga čime je Allah, dželle ša'nuhu, zaprijetio nevjernicima i griješnicima, a na drugome kraju su oni koji o Allahu imaju ružno mišljenje, koje je suprotno onome na što upućuje Allahova,  dželle ša'nuhu, imena i svojstva.

Kaže Ibn Kajjim: “ Većina ljudi ima neispravno i ružno mišljenje o Allahu, dželle ša'nuhu.

Većina sinova Ademovih vjeruje i ubjeđena je u to da im je uskraćeno njihovo pravo i da zaslužuju više od onog što im je Allah dao. Stanje u kome se nalaze gotovo da je identično riječima: “Gospodar moj mi je učinio nepravdu i uskratio mi je ono što zaslužujem.” Njihove duše svjedoče protiv njih zato oni, svojim jezicima, pokušavaju tako nešto negirati.

Onaj ko preispita i pretraži svoju dušu, a prouči dobro šta se nalazi u njenim dubinama, vidjet će da se u njoj krije ružno mišljenje o Allahu, dželle ša'nuhu, kao što se vatra krije u ognjilu. Kada bismo preispitali i pretražili svakog  od nas, našli bi u nama ukor i nezadovljstvo Allahovom odredbom i prijedloge koji su suprotni onome što je došlo odredbom i da bi trebalo biti tako, a ne ovako i sl., s time što se razlikujemo u mnoštvu, ili pomanjakanju ovoga svojstva. Dobro preispitaj svoju dušu da bi saznao da li je čista od ovoga. Da je čista, sačuvao si se od velike stvari, a ako ustvrdiš suprotno, ne mislim da ćeš ikada uspjeti” (Zadu-l-mead 3/235)

Razlika između lijepog mišljenja o Allahu, dželle ša'nuhu, i samoobmane

Već smo spomenili da ima ljudi koji su prešli granicu propisanog, kada je u pitanju lijepo mišljenje  o Allahu, dželle ša'nuhu, a koji uporno ustrajavaju u grijesima, oslanjaju se na to. Neki su otišli čak dotle da nečinjenje grijeha smatraju manjkavošću jer, kako, kažu nečinjenje grijeha ukazuje na nepoznavanje Allahove milosti i njene veličine.

Kaže imam Ibn-l-Kajjim: “Ja ne sumnjam u to da imam Gospodara koji prašta grijehe i kažnjava zbog njih.” Ovakva vrsta ljudi se vezala za kur'anske i hadiske tekstove koji podstiču na nadu u Allahovu milost i potpuno su se oslonili na njih. Kada nekog od njih ukoriš zbog grijeha, iznese ti sve tekstove koje zna napamet o prostranosti i  veličini Allahovog milosrđa i praštanja. Oni među njima koji se posebno ističu po ne znanju dolaze takvim čudnim izrekama da ih je nemoguće pojmiti, kao što su riječi jednog od njih: “Čini što više grijeha jer ćeš poslje toga pred Plemenitog, Milostivog.”

Kažu neki od njih: “Ostavljanje grijeha je odvažnost prema Allahovom oprostu i njegovo potcjenjivanje.” Neki među njima se pravdaju riječima Allaha, dželle ša'nuhu, u hadisu Kudsijj: “ Ja sam na onome (kod onoga) što moj rob pomisli o meni tj., ono što pomisli da ću učinit s njim, učinit ću.” Nema sumnje da lijepo mišljenje o Allahu, dželle ša'nuhu, ide uporedo sa dobročinstvom (činjenjem dobrih djela). Dobročinitelj ima lijepo mišljenje o Allahu, dželle ša'nuhu, i ono se ogleda u tome da vjeruje da će ga Allah, dželle ša'nuhu, nagraditi za njegovo dobročinstvo, da neće iznevjeriti svoje obećanje i da će prihvatiti njegovo pokajanje. Što se tiče griješnika koji ustrajava u činjenju velikih grijeha, nepravde i stvari suprotnih ovoj vjeri, njega tama grijeha, nepravda i harama sprečavaju od lijepog i ispravnog mišljenja o njegovom Gospdaru. Na ovaj način biva nam jasna razlika između lijepog mišljenja i samoobmane i da je lijepo mišljenje ono koje podstiče i pomaže u činjenju dobrih djela, a samoobmana je ono mišljenje koje vodi ljenosti i zapadanju u grijeh. (El-Dževabu-l-kafi 23)

Kako postići lijepo mišljenje o Allahu

Ono što je bitno znati, kada se govori o ovoj temi, jesu faktori koji utiču na stvaranje lijepog mišljenja o Allahu koje svaki vjernik treba staviti pred oči i utvrditi da li se oni nalaze kod njega. Najbitniji među tim faktorima su sljedeći:

  • Svijest da se lijepim mišljenjem o Allahu, dželle ša'nuhu, pokoravamo i predajemo Njegovoj naredbi i oporuci Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem,. Kaže Allah, dželle ša'nuhu,: “O vjernici, odzovite se Allahu i Njegovom Poslaniku kada vas pozovu u ono što će vam život dati” (El-Enfal;24). Kaže Ibn-l-Kajjim: “Ovaj ajet u sebi sadrži nekoliko stvari a jedna od njih je da će čovjekov život biti koristan i ispunjen smislom onda kada se odazove Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem. Onaj ko im se ne odazove, bit će bez života, iako njegovim tijelom kola život u kojem zajednički učestvuje sa najprezrenijim životinjama. Istinski lijep život je život onoga koji se odazvao Allahu  i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, svojom vanjštinom i unutrinom. Takvi se smatraju živima i onda kada su mrtvi, a svi mimo njih su mrtvi pa makar njihova tijela pokretala život…” (El-Fevaidu 166 str.)
  • Svijest o značaju lijepog mišljenja o Allahu, dželle ša'nuhu, i njegovog pozitivnog uticaja na vjernikov život.
  • Osvrtaj na život prvih generacija i njihov odnos prema onome veličanstvenom i velikom srčanom djelu što će nas podsticati na njihovo oponašanje.  Rekao je Sufijan Sevri: “Drže mi je što će me obračunavat moj Gospdar nago da me obračunava moj roditelj jer je on bolji prema meni od moga roditelja.” (Hisnu-z-zanni billahi  od Ebu Bekra Ibn Ebi-d-Dunjea; 45 str.)

Rekao je Abdullah Ibn Mes'ud : “Tako mi Onoga pored kojega drugog Boga nema, robu vjerniku nije ništa bolje dato od lijepog mišljenja o Allahu. “Tako mi Onoga pored kojega drugog Boga nema, neće čovjek imati o Allahu lijepo mišljenje a da mu On neće dati ono što misli, zato što je svako  dobro u Njegovim rukama. (Hisnu-z-zanni billahi; 96 str)

  • Faktor koji najviše pomaže u formiranju lijepog mišljenja o Allahu, dželle ša'nuhu, jeste jezgrovito i temeljito razmišljanje o Njegovim imenima i svojstvima i ono što ona zahtijevaju od čovjeka od iskrenosti i istinskog obožavanja Allaha, dželle ša'nuhu,. Kaže Imam Ibn-l-Kajjim: “Allahova lijepa imena i savršena svojstva moraju ostaviti traga na čovjekov ubudijjet (istinsko obožavanje Allaha, dželle ša'nuhu), kao što stavljaju uticaj na stvaranje i formiranje svega što postoji. Svako svojstvo u sebi sadrži poseban vid obožavnja koje se mora naći kod onih koji znaju za ta svojstva. To pravilo je utemeljeno kod svih vidova Allahovog obožavanja koji se moraju očitavati tijelom i srcem.” (Miftahu-dari; 424 str.)

Na kraju molimo Allaha, dželle ša'nuhu, da nas opskrbi lijepim mišljenjem o Njemu, sačuva samoobmane i da nas poduči onoliko koliko će biti dovoljno da Ga obožavamo onako kako Mu to dolikuje i da popravi naše manjkavosti i oprosti nam grijehe. Amin!