Dan u kojem Allah dž.š. najviše ljudi oslobodi od džehennemske vatre

445
1383484 10202103877187812 1643986624 n

Pripremio: Abdusamed Bušatlić

Danas je deveti dan mjeseca zul-hidžeta, dan Arefata. To je dan koji je ispunjen Allahovom milošću prema iskrenim vjernicima, dan u kojem je Allah upotpunio svoju vjeru i blagodat prema muslimanima, dan koji najviše podsjeća na Sudnji dan i stajanje pred Allahom dž.š., dan u kojem se prokleti Iblis osjeća poniženo i jadno zbog dova iz hiljade vjerničkih grla i njihovog odricanja od šejtana i njegovog puta, i zbog Allahovog oprosta kojim obasipa vjernike.

Na dan Arefata objavljen je, po mišljenju mnogih islamskih učenjaka, posljednji kur'anski ajet:

”Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maide, 3.)

Za ovaj uzvišeni ajet, jevreji su rekli Omeru r.a.: ”Vi učite jedan ajet iz Kur'ana, koji, da je nama jevrejima objavljen, mi bismo dan u kojem je objavljen slavili kao blagdan.” Kada ih je Omer r.a. upitao, a koji je to ajet, odgovorili su: ”To je ajet: ”Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio…..” Na to im je Omer r.a. rekao: ”Tako mi Allaha, ja znam dan, sat i mjesto na kojem je ovaj ajet objavljen. On je objavljen dok nam je Poslanik a.s. držao hutbu na Arefatu.”

Usavršavanje vjere podrazumjeva obavljanje hadža na islamski način što muslimani nisu prije toga činili i upotpunjavanje islamskih šarta sa hadžom kao petim islamskim šartom. A upotpunjavanje blagodati znači Allahov oprost vjernicima bez kojeg se ne može ni zamisliti upotpunjavanje blagodati.

Dan Arefata je dan kojim se Allah zaklinje u Kur'anu, a Gospodar svjetova se ne zaklinje osim onim što je uzvišeno. U suri El-Burudž, objavljeni su ajeti: ”Tako mi neba sazvježđima okićenog, i Dana već određenog (jevmu-l-mev'ud), i prisutnih i onoga što će biti prisutno (ve šahidin ve mešhud).”

Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik a.s. rekao: ”Jevmu-l-mev'ud” je Sudnji dan, a ”jevmu-l-mešhud”, je dan Arefata, a ”Eš-Šahid” je dan džume.” (Tirmizi, šejh Albani ga je ocjenio kao hasen (dobar) hadis)

Dan Arefata je neparni ”vetr” dan kojim se također zaklinje Allah u Kur'anu u suri El-Fedžr, treći ajet: ”I parnih i neparnih”. Ibn Abas je rekao: ”Parni je prvi dan Kurban bajrama, a neparni je dan Arefata.”

Dan Arefata je jedan od najboljih dana kod Allaha, općenito, jer je to dan oprosta grijeha i oslobađanje od džehennemske vatre o čemu govori sljedeći hadis: ”Nema boljih dana kod Allaha od prvih deset dana zul-hidžeta.” Neko je upitao: ”Allahov Poslaniče, jesu li ti dani bolji i od istog borja drugih dana provedenih u džihadu?” Odgovorio je: ”Oni su bolji od istog broja drugih dana provedenih u džihadu. Nema boljeg dana od dana Arefata. Toga dana Allah dž.š. spušta se na zemaljsko nebo i ponosi se pred melekima na hadžije koje stoje na Arefatu, i kaže im: ”Pogledajte Moje robove, raščupane, prašnjave, došli su sa svih strana nadajući se mojoj milosti, a nisu osjetili Moju kaznu. Nema dana u kojem se više ljudi oslobodi od džehennemske vatre od dana Arefata.” (Ibn Hiban)

Post na dan Arefata (za onoga ko nije na hadžu), briše grijehe za dvije godine, kao što stoji u hadisu: ”Post na dan Arefata briše grijehe prethodne i naredne godine.” (Muslim)

Dan Arefata je dan koji najviše srdi Iblisa i u kojem je on najponiženiji i najprezreniji. O tome govori sljedeći hadis: ”Šejtan je najprezreniji, najponiženiji i najsrditiji na dan Arefata zbog Allahove milosti koja se spušta na Njegove robove i oprosta grijeha. Jedino je na dan Bitke na Bedru bio poniženiji zbog onoga što je vidio.” Neko je upitao: ”Allahov Poslaniče, a šta je to Iblis vidio na Dan Bedra?” Odgovorio je: ”Vidio je meleka Džibrila kada je došao sa skupinom meleka da pomogne muslimanima.” (Imam Malik, Bejheki, Abdurezak i Ibn Abdul-Berr)

Dan Arefata je dan u kojem se najviše primaju dove. Prenosi se da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje što sam rekao ja i poslanici prije mene jesu riječi: la ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir.” (Tirmizi, šejh Albani je rekao da je hadis hasen)

Svaki musliman i muslimanka trebaju ovaj dan iskoristi u dovi i zikru kao što su to činili naši dobri prethodnici koji su dovili za sebe, svoje roditelje, djecu, rodbinu i ostale muslimane, i koji su u ovom danu pokazivali posebnu skrušenost i ponznost pred Allahom.

Spominje se da su Mutref ibn Abdullah i Bekr El-Muzeni stajali na Arefatu, pa je jedan od njih učio dovu: ”Gospodaru moj, ne odbijaj danas dove ovih ljudi zbog mene i mojih grijeha!” A drugi je učio dovu: ”Gospodaru moj, nema veličanstvenijeg skupa od ovog danas, i ja znam da bi im Ti svima oprostio i da bi im se smilovao da ja nisam među njima!”

Allahu dragi, molimo te za Tvoju milost koja sve obuhvata, oprosti nam grijehe, pokrij nam sramote, popravi naš ahlak, podari nam halal nafaku iz Svoga obilja, izlječi naše bolesne i sačuvaj nas naših dušmana i zla njihovih ruku!

Allahu dragi, ujedini muslimanski saff i ubrzaj pobjedu Tvoje istine, i uvedi nas Tvojom milošću u džennetska prostranstva! Amin!