Engleski historičar i anglikanski svećenik Montgomery Watt : Kur'an je Božija Objava, a ne ljudsko djelo

2217

Piše: Dr. Muhamed ‘Imare

Engleski historičar, orijentalist i anglikanski svećenik Montgomery Watt (1909.- 2006.), proveo je u proučavanju islama i islamske povijesti i civilizacije više od trećine stoljeća. Odbranio je magistarsku i doktorsku radnju iz islamske filozofije i teologije i objavio je veliki broj knjiga o islamu, kao što su: Uzroci širenja islama, Muhammed u Mekki, Muhammed u Medini, Muhammed – poslanik i državnik, Islam i kršćanstvo u savremenom svijetu, i druge.

Veza sa islamom ovoga anglikanskog svećenika i istaknutog pisca nije se zaustavila samo kod običnog proučavanja i studiranja islamske doktrine i njegove povijesti, koje je započeo još 1937. godine, već se on praktično bio saživio sa islamskom stvarnošću i društvenim životom muslimana.

Njegova knjiga Islam i kršćanstvo u savremenom svijetu, najbolji je svjedok ovom orijentalisti i svećeniku, koji je još i sin svećenika, njegovog iskustva – idejnog i praktičnog – kojeg je živio, a koje je zaokupiralo njegov um i ispunilo njegov život i njegovo naučno djelo. U spomenutoj knjizi, Montgomery Watt iznosi svoja svjedočanstva o Kur'anu kao Božijoj Objavi, i ta svjedočanstva su najbolji odgovor na klevete i potvore kojima je, na talasu islamofobije, izložen islam na Zapadu, ali i u islamskom svijetu.

U svom svjedočanstvo ovaj veliki kršćanski učenjak, veli: “Kur'an je direktna objava od Boga, koju je On objavio Muhammedu. Kur'an dolazi od Boga i ni u kojem slučaju nije Muhammedov govor, niti je plod njegovih razmišljanja. To je izvorna Božija riječ, koja se obraća Muhammedu i njegovim savremenicima. Prema tome, Muhammed nije ništa drugo nego poslanik kojeg je Bog odabrao da prenese Njegovu poslanicu narodu Mekke, a zatim i svim Arapima. To je Kur'an koji je objavljen na jasnom arapskom jeziku. Postoje naznake da je Kur'an Objava cijelom čovječanstvu, što potvrđuje i širenje islama u cijelom svijetu i njegovo masovno prihvaćanje bez obzira na rasne i jezičke razlike, jer je Kur'an poslanica cijelom čovječanstvu.

Mi vjerujemo u Muhammedovu iskrenost kada kaže da Kur'ana nije rezultat bilo kakvog njegovog razmišljanja. Muhammed je uputio izazov njegovim neprijateljima da dođu i donesu samo jednu suru sličnu kur'anskim surama. Bilo je za pretpostaviti da oni neće moći odgovoriti na taj izazov, jer su sure koje je Muhammed učio objavljene od Boga, a Bogu niko nije u stanju prkositi.

Sve to je potvrda da je islam rezervoar Ibrahimovske vjere u njenom izvornom, nepatvorenom i prvotnom obliku. Kur'an nam potvrđuje da je islam vjera identična čistoj Ibrahimovoj vjeri i to je tvrdnja koja zaslužuje da joj se priđe sa punom ozbiljnošću.

Da su današnji Židovi i kršćani sačuvali čistotu i izvornost svoje vjere, priznali bi poslanicu koju im je Bog objavio preko Muhammeda, baš kao što je to uradio i Vereka ibn Nevfel (umro, 611. god.) o čijem priznanju Muhammedovog poslanstva postoje vjerodostojne predaje.”

Ovo je svjedočanstvo aglikanskog svećenika koji se studiozno bavio proučavanjem islama, nakon što se prije toga dobro upoznao sa judaizmom i kršćanstvom, koje je poželjno koristiti u dijalogu sa onima koji ne razumiju islam i koji ga napadaju i vrijeđaju.

Preveo: Abdusamed Nasuf Bušatlić