Odlike suđenja na Sudnjem danu

352

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ničiji dosije neće biti skriven

Uzvišeni Allah, objavio je: ”I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, a na Sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati.” (El-Isra’, 13.)

  Nema lažnih svjedoka

Allah, dželle šanuhu, rekao je: ”Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će Nam govoriti, a noge njihove će o onome što su radili svjedočiti.” (Ja-sin, 65.)

  Ne postoji opoziv ili žalba

U Kur'anu je došlo: “Ne prepirite se preda Mnom!” – reći će On – “još davno sam vam zaprijetio,
Moja Riječ se ne mijenja.”
(Kaf, 28.-29.)

Ne postoji advokat koji će te braniti

Uzvišeni Allah, objavio je: “Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas što ćeš svoj račun polagati!” (El-Isra’, 14.)

Podmićivanje i posredništvo su neprihvatljivi

Allah, dželle šanuhu, rekao je: ”Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti.” (Eš-Šua'ra, 88.)

Primanje presude u desnu ili lijevu ruku

U Kur'anu je došlo: ”Onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu dâ – reći će: ‘Evo vam, čitajte knjigu moju.”’ (El-Hakka, 19.)

”A onaj kome se dâ knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: ‘Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije.”’ (El-Hakka, 25.)

Ne postoji presuda u odsutnosti

”A svi oni bit će zajedno pred Nas dovedeni.” (Ja-sin, 32.)

Nepravda je nemoguća

Uzvišeni Allah, objavio je: ”Ja nisam prema robovima Svojim nepravičan.” (Kaf, 29.)

Gospodaru naš, uvedi nas u Džennet bez polaganja računa i bez prethodne kazne. Amin!

اللّهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب