SAFF

Osman i tenk

Facebook
Twitter
WhatsApp
armija-bih

Saff, br: 194

Piše: Mirsad Sinanović

Ko god da do­đe na Igman, sta­ri­ji bo­rci mu priča­ju ka­ko je Osman sa­vla­dao či­tav te­nk. To i ne bi bio ne­ki po­dvig da se bo­rba sa neprijateljima ni­je završi­la be­ri­će­tno. Osman je spa­sio či­ta­vu pla­ni­nu Igman i sve naše bo­rce…

Bi­lo je to na pri­je­la­zu iz to­plog ju­na u to­pli­ji ju­li. Neprijateljii su po­di­gli veli­ku vo­jsku ka­ko bi sa svih stra­na opko­li­li Sa­ra­je­vo. I že­ne, i dje­ca, i bo­rci bi­li bi ta­da za­tvo­re­ni… Pre­ko uzvi­še­nja Ro­goj i ma­log mje­sta Trno­vo, i s dru­ge stra­ne pla­ni­ne Bje­lašni­ce, neprijatelji su kre­nu­li pre­ma Igma­nu. A na­ši bo­rci, že­ne i dje­ca mo­gli su sa­mo pre­ko Igma­na izla­zi­ti iz Sa­ra­je­va i ići u dru­ge slo­bo­dne gra­do­ve…

I, eto, neprijatelji su kre­nu­li si­lnim te­nko­vi­ma u ovu ofa­nzi­vu. Ba­š kao aždahe. Ni­šta im ni­je mo­glo osta­ti na pu­tu. U sva­kom se­lu na ko­je su nailazi­li pali­li su kuće, šta­le i si­je­no. Ne­ne i ma­jke sa dje­com u ko­lo­ni bježa­li su pre­ma Pa­za­riću i Ta­rči­nu. Odra­sli­ja dje­ca tje­ra­la su ovce i sto­ku ispred se­be.

Iz ovih da­na i po­tječe Osma­no­vo ju­naštvo. Da se kaže: Osman ni­je sam savla­dao neprijatelje, ni­ti je sam spa­sio že­ne i dje­cu, ali je u ovoj bo­rbi ispao pra­vi ga­zi­ja… Ka­da su neprijatelji po­pa­li­li se­la, na­mje­ri­li su se na je­dno pove­li­ko brdo na Igma­nu ko­je je na­rod zvao Pro­skok. Tu su ih doče­ka­li naši bo­rci. Pre­dvo­dio ih je hra­bri ko­ma­nda­nt Dže­vad Ha­nja­li­ć. Pa­li­kuće i zlikovci mi­sli­li su da će la­hko za­uze­ti ovo brdo na Igma­nu, ali su se prevarili. Ali, dža­ba im je bi­lo što su sta­lno ju­riša­li. I dža­ba im je bi­lo što su na­še bo­rce gađa­li iz te­nko­va. Sve im je bi­lo za­lu­du. Naši bo­rci po­gađa­li su ih iz puša­ka i sve više mrtvih neprijatelja leža­lo je u šu­mi… Ali ka­sni­je se desilo ono o čemu i da­nas naši preživjeli bo­rci priča­ju.

Neprijatelji su pri­je mra­ka, na­kon za­tišja, na­pa­li izne­na­da, ali ovaj put sa mno­go te­nko­va. Ove gvo­zde­ne grdo­si­je gru­ha­le su i bre­kta­le da se šu­ma prola­ma­la od bu­ke. Sva­ko živ bi se ska­me­nio od stra­ha. Sve se krši­lo i lomilo. Baš kao da de­set ažda­ha pla­me­nim je­zi­ci­ma hoće sve sprži­ti i sa­tra­ti. Iza tenko­va, kao đo­je, kri­li su se neprijatelji. Mi­sli­li su da će sa­kri­ve­ni po­bije­di­ti naše bo­rce i osvo­ji­ti Pro­skok i da će se po­pe­ti na vrh Igma­na… Našim borcima sve je kre­nu­lo na­opa­ko. Ne­ki su se, be­li, i uplaši­li ovih gvozde­nih smrto­no­sni­ca, što i ni­je sra­mo­ta. I onim na­jhra­bri­jim ni­je bi­lo pravo ka­da im je ko­ma­nda­nt Ha­nja­li­ć re­kao da su po­troši­li sve me­tke za tenkove. Pa, ha­j’ ti sad? Ka­ko bez me­ta­ka? Šta sa te­nko­vi­ma? I bo­rci su presta­li pucati. Šu­tje­li su i če­ka­li.

I, ta­ko, dva te­nka, pri­je dru­gih, došli su do ro­vo­va u ko­ji­ma su bi­li naši bo­rci. Mo­gli su ih čak i pre­ga­zi­ti. U tim du­gačkim se­ku­nda­ma, ka­da se odluči­va­lo o ži­vo­tu i smrti, ko­ma­nda­nt Dže­vad Ha­nja­li­ć upi­tao je bo­rca do se­be:

– Osma­ne, gdje ti je top?

– Ka­kav top, ko­ma­nda­nte!? Zna­š da nji­me ni­sam ni­ka­da ga­đao te­nko­ve, sa­mo ro­vo­ve, i to s brda na brdo. Ta­ko su u nje­mu po­deše­ni niša­ni. Znaš i sam, ko­ma­nda­nte…

– Osma­ne, uzmi top i gađaj te­nk!

– Ama…

– Osma­ne, uzmi top i gađaj te­nk!

– Ra­zu­mi­jem, ko­ma­nda­nte!

Oči bo­ra­ca bi­le su uprte u Osma­na. Zna­li su da ih če­ka bo­rba prsa u prsa s če­tni­ci­ma, ali su če­ka­li da vi­de šta će on ura­di­ti. Osman je, kao da je puška, po­di­gao ki­ne­ski be­strza­jni top na ra­me i po­čeo niša­ni­ti. Tražio je po­go­dnu po­zi­ci­ju. Ali se ci­jev na ku­po­li te­nka po­la­hko okre­ta­la pre­ma Osma­nu. Našao se oči u oči s te­nkom. Ko će pri­je opa­li­ti. Bo­rci­ma se se­ku­nde či­ni­le kao sa­ti. I, Osman prvi opa­li. Po­go­dio je točko­ve gu­sje­ni­ce, a na­kon to­ga kupo­lu. Te­nk se za­pa­lio. S to­pom na ra­me­nu, po­trčao je pre­ma dru­gom tenku…

Naši bo­rci, ko­ji su ovaj me­jdan uspla­hi­re­no po­sma­tra­li, trgli su se iz obamrlo­sti ko­ja im je pri­ko­va­la no­ge za ze­mlju i potrčali. Neprijatelji su kao bez gla­ve bje­ža­li ni­zbrdo, pre­ma se­lu De­jčići. Mlađi bo­rci, ko­ji su do­bro trčali, go­ni­li su po­da­le­ko neprijatelje, a oni sta­ri­ji ostali su na po­loža­ji­ma sa Osmanom… Eto, što je Osman va­ljao u ovoj bo­rbi! Če­tničkoj ažda­hi polomlje­ni su zu­bi na Pro­sko­ku.

– Na­jviše ža­lim što mi dru­gi te­nk uma­če – pričao je te noći Osman borcima. – Okre­nuo se na­zad i po­bje­gao ko­li­ko ga gu­sje­ni­ce no­se. Da se moglo, uprtio bih top i sti­gao ga do kra­ja ko­se. Ali šta je – tu je. Je­ste da to ne­ma u vo­jnim ško­la­ma, ali šta ćeš, u pra­vu je ko­ma­nda­nt Ha­nja­li­ć, mo­že top pro­tiv te­nka. Vi­dje­lo se da mo­že…

Osman Đu­de­ri­ja ra­to­vao je i na go­ražda­nskom bo­jištu. Spe­ci­ja­lno­st mu je bilo uni­šte­nje mi­tra­lje­skih gni­je­zda i ro­vo­va iz to­pa. Ali, na­kon ovo­ga podviga na Igma­nu, sve ove spe­ci­ja­lno­sti su mu pro­pa­le. Bo­rci su ga prozvali ra­znim na­di­mci­ma: Osman Te­nko­ubi­ca, Gra­di­telj Oba­le Tenkovače, To­bdži­ja s Ra­me­na, Ki­nez Be­strza­jac.

A ka­da danas neko priupita preživjele borce o ovome događaju, oni ljubomorno kažu:

– Pa, na­mje­rio se te­nk na Osma­na i te­nk je vi­dio ko je Osman.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA