Sretan čovjek je samo onaj koji je objedinio dvije vrste snage – naučnu i praktičnu

676

Pouka druga
Dokazi koji govore o proživljenju/Sudnjem danu temelje se na tri osnove:
– prva osnova: potvrda Allahovog apsolutnog znanja/‘ilm;
– druga osnova: potvrda Allahove apsolutne moći/kudret;
– treća osnova: potvrda Allahove apsolutne mudrosti/hikmet. (El-Fevaid, str. 8)
Pouka treća
Čovjek ima dvije snage: naučno-teoretsku (intelektualnu, duhovnu) i praktično-voljnu (tjelesnu). Njegova potpuna sreća je u objedinjavanju i upotpunjavanju ove dvije vrste snage.
Pouka četvrta
Allah, dželle šanuhu, poziva u Kur’anu Svoje robove da Ga spoznaju na dva načina: prvi je razmišljanje o Njegovim djelima/postupcima i njihovim rezultatima, a drugi je razmišljanje o njegovim riječima/ajetima. Njegova djela su vidljivi dokazi, a njegove riječi su čulni dokazi.