Vrline jednostavnog života

752

Da li je danas moguće živjeti jednostavnim životom? Šta se traži od nas da tako postupimo? Zašto jedna grupa iskorištava drugu ili zašto viša klasa ljudi ugrožava nižu klasu? Zašto se ide ka masovnom uništenju ljudskog roda? Zašto se otežava ljudima? Brani im se pravo na život, tlačenje na svakom mjestu, neovisno na rasu, boju, jezik i religiju. Zašto smo vezani za dunjaluk? Naša vjera nam nudi riješenja za jednostavan život i suživot, da širimo dobro i dobrotu, da pomažemo, da olakšavamo a ne da otežavamo, da obradujemo ljude a ne da ih rastužujemo.

Kako živjeti na ovom dunjaluku? Da li postoje restrikcije, granice koje ne smijemo prelaziti? Ima li išta da nas zaustavi da ne činimo loše i sebi i drugima? Mnogo je pitanja, a pokušat ćemo spomenuti par ajeta i hadisa o jednostavnosti života, onako kako se traži od nas da to bude.

Dobro poređenje i navođenje primjera!

Allah dž,š, kaže u suri Junus 24: Život na ovome svijetu je sličan bilju zemaljskom na koje Mi spustimo s neba kišu s kojim se ona izmiješa, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovijed Naša, noću ili danju, i Mi to pokosimo, kao da prije ničeg nije ni bilo. Eto, tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli.

Drugi primjer!

U suri Hadid 20: Znajte da život na ovome svijetu nije ništa drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onome svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.

U suri Fatir 5; O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba. Hoćemo li i dalje odati se strastima, dunjaluku, užitcima, sprovođenjima itd.????

Ebu Seid el-Hudri r,a, prenosi: Sjedio je Poslanik a,s, na mimberu, a i mi smo sjedili oko njega, pa on reče; Bojim se jedne stvari; kad mene više ne bude, šta će biti s vama kad vam se otvore dunjalučke ljepote i ukrasi njegovi. B.M.

Razmisli o ovome, koliko smo se pripremili za smrt koja nas ČEKA!!!!

Enes r,a, prenosi od Poslanika a,s da je rekao: Umrlog prate tri stvari, obitelj, imetak, i njegovo djelo, pa se dvoje vrati, a jedno ostane; vrati se njegova obitelj i imetak, a ostane njegovo djelo. B.M.

U ovom hadisu nas Resul a,s, upozorava da usvojimo i da slijedimo put dobročinstva, takvaluka i pokornosti, a da ostavimo griješenje, nepokornost, jer ta dijela su ustvari jedini naš pratilac u kaburu i koja će nam presuditi nakon smrti. El-Mustevrid ibn Šeddad r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Dunjaluk prema ahiretu je kao kad bi jedan od vas stavio prst u more, pa neka pogleda u prst čime se vraća. M…

Preuzmite BESPLATNO najnoviji broj SAFF-a (broj 335) ovdje