SAFF

Zašto učimo suru El-Kehf posebno petkom?

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Većina islamskih učenjaka (hanefije, šafije, hnabelije) smatraju da je pohvalno (mustehab) petkom učiti suru El-Kefh, a tog stava je i malikijski učenjak Ibnul-Hâdž, te šejh Ibn Baz i šejh Ibn Usejmin. Stoga ćemo u ovom tekstu navesti neke od mudrosti koje su islamski učenjaci spomenuli u vezi učenja ove sure posebno petkom.

Sura El-Kehf je mekanska sura i jedna je od pet sura koje počinju riječima: ”El-Hamdulillah” – “Hvaljen neka je Allah”, a to su: El-Fatiha, El-En'am, El-Kehf, Saba, Fatir. U ovoj suri spominju se četiri kur'anska kazivanja: kazivanje o drugovima iz pećine, kazivanje o vlasniku dva vrta, kazivanje o Musau, alejhi selam, i Hidru te kazivanje o Zulkarnejnu.

Sura El-Kehf ima posebnu vrijednost kao što je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ” Ko petkom pruči suru El-Kehf, Allah će ga obasjati svjetlošću između dva petka.” (El-Hakim i El-Bejheki; šejh Albani je ovu predaju ocijenio vjerodostojnom)

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko nauči deset ajeta s početka sure El-Kehf, bit će zaštićen od Dedždžala.” U drugoj predaji spomenuto je: ”…s kraja sure El-Kehf”. (Muslim)

Četiri kazivanja iz sure El-Kehf govore zapravo o četiri životna iskušenja ili četiri vrste fitne: iskušenje vjere (drugovi iz pećine), iskušenje imetka (vlasnik dva vrta), iskušenje znanja (Musa, alejhi selam, i Hidr) i iskušenje vlasti (Zulkarnejn).

Ova iskušenja su teška za ljude, a glavni njihov pokretač je šejtan koji uljepšava ljudima razne vrste i oblike fitne, kao što se navodi u ajetu: ”A kad smo rekli melekima: ‘Poklonite se Ademu!’ – svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovijest Gospodara svoga. Pa zar ćete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? Kako je šejtan loša zamjena nevjernicima!” (El-Kehf, 50.)

Zato je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da ko god bude učio ovu suru, Allah će ga zaštiti od iskušenja i fitne Dedždžala, jer će on ljude dovoditi u iskušenje sa četiri spomenute stvari.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Od stvaranja Adema do Sudnjeg dana, nema težeg iskušenja od Dedždžala.” (Muslim)

I svaka priča iz sure El-Kehf govori o jednom od ovih iskušenja, a nakon toga slijedi tumačenje i objašnjenje kako se zaštititi od fitne.

Iskušenje vjere

Ovo iskušenje spomenuto je u kazivanju o mladićima koji su pobjegli sa svojom vjerom od kralja tiranina i sklonili se u pećinu gdje im se dogodilo čudo, tako da su ostali uspavani u pećini tri stotine i devet godina. Nakon toga dolaze ajeti koji govore o tome kako se zaštititi od ovog iskušenja, tj., kako sačuvati svoju vjeru u vremenu fitne i velikih iskušenja.

Uzvišeni Allah, objavio je: ”Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.

I reci: ‘Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće – neka vjeruje, a ko hoće – neka ne vjeruje!’ Mi smo nevjernicima pripremili vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta!” (El-Kehf, 28.-29.)

Dakle, zaštita od ovog iskušenja je u dobrom i pobožnom društvu te stalnom sjećanju na Ahiret i susret sa Allahom.

Iskušenje imetka

Ovo iskušenje spomenuto je u kazivanju o vlasniku dva vrta kome je Allah podario veliku blagodat, ali on i pored toga nije vjerovao u Allaha i poricao je proživljenje poslije smrti, pa je Svemogući Allah uništio njegove dvije bašče.

Zatim dolazi objašnjenje kako se sačuvati od ovog iskušenja: ”Navedi im kao primjer da je život na ovome svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju Mi s neba spuštamo, ipak postane suho i vjetrovi ga raznesu. A Allah sve može!

Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovome svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, bit će od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati.” (El-Kehf, 45.-46.) Zaštita od iskušenja i fitne imetka je u razumijevanju suštine dunjalučkog života i sjećanju na Ahiret i ahiretsku (vječnu) kaznu i nagradu.

Iskušenje znanja

To je kazivanje o Musau, alejhi selam, i hazreti Hidru, kada je Musa, alejhi selam, pomislio da je on (kao Allahov poslanik) najučeniji čovjek na Zemlji, pa mu je Allah objavio da postoji neko ko je znaniji od njega, nakon čega je Musa, alejhi selam, otišao da upozna Hidra i da nauči od njega ono čemu ga je Allah podučio. Međutim, Musa, alejhi selam, nije bio strpljiv s Hidrom, jer nije razumio mudrost njegovih postupaka, već je donosio zaključke na osnovu njihovih vanjskih značenja.

Zaštita od fitne znanja je u poniznosti i odbacivanju svakog oblika oholosti i obmanutosti znanjem koje se posjeduje, na šta aludira ajet: “Vidjet ćeš da ću strpljiv biti, ako Bog da” – reče Musa – “i da ti se neću ni u čemu protiviti.” (El-Kehf, 69.)

Iskušenje vlasti

Ovo iskušenje spomenuto je u kazivanju o Zulkarnejnu koji je bio pravedni vladar i koji je posjedovao istinsko znanje. On je putovao od krajnjeg istoka do krajnjeg zapada, pozivao ljude da vjeruju u Allaha i širio dobro, da bi na kraju stigao do naroda koji je strahovao od napada Je'džudža i Me'džudža i pomogao im da izgrade branu kako bi spriječio njihov napad i zulum, i ta brana postoji i danas, a njezino otvaranje i izlazak ili pojava Je'džudža i Me'džudža je jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana. 

Zatim slijede ajeti u kojima je objašnjenje kako se sačuvati ovog iskušenja.

Uzvišeni Allah, objavio je: ”Reci: ‘Hoćete li da vam kažem čija djela neće nikako priznata biti, čiji će trud u životu na ovome svijetu uzaludan biti, a koji će misliti da je dobro ono što rade?

To su oni koji u dokaze Gospodara svoga ne budu vjerovali i koji budu poricali da će pred Njega izići; zbog toga će trud njihov uzaludan biti i na Sudnjem danu im nikakva značaja nećemo dati.

Njima će kazna Džehennem biti, zato što su nevjernici bili i što su se dokazima Mojim i poslanicima Mojim rugali.’ Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili – džennetske bašče će prebivalište biti, vječno će u njima boraviti i neće poželjeti da ih nečim drugim zamijene.” (El-Kehf, 103.-108.) 

Dakle, zaštita od fitne vlasti i moći je u iskrenom vjerovanju i činjenju dobrih djela samo u ime Allaha, te u sjećanju na Ahiret i polaganje računa pred Uzvišenim Allahom, na šta aludira i posljednji ajet iz sure El-Kehf: ”Reci: ‘Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, Njemu nikoga ne pridružuje!'” (El-Kehf, 110.)

Allaha molimo da nas učini iskrenim vjernicima i da nam olakša činjenje dobrih djela kako bi se sačuvali svih dunjalučkih fitni i iskušenja. 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA