Značenje, suština i implikacije šehadeta „la ilahe illallah“- nema Boga osim Allaha

6969

Uredio: Semir Imamović
Zašto ova tema?
• Zato što je izgovor i prihvatanje riječi „la ilahe illallah“, prva obaveza svakog muslimana. Ko želi prihvatiti islam obavezan je izgovoriti ove riječi i čvrsto povjerovati u njih.
• Iz razloga što je iskreno izgovaranje šehadeta u ime Allaha, s čvrstom uvjerenjem u značenje šehadeta, spas od džehennemske vatre, o čemu nas obavještava Allahov Poslanik, Allah mu spas i mir podario: “Allah je doista zabranio vatri onoga ko, iskreno radi Allaha, izgovori la ilahe illellah (Nema boga osim Allaha).” (El-Buhari, 415).
• Zbog toga što će onaj ko umre sa šehadetom, vjerujući u ono što šehadet podrazumijeva, biti stanovnik Dženneta, o čemu je Allahov Vjerovjesnik, Allah mu spas i mir darovao, rekao: “Ko umre sa spoznajom da nema boga osim Allaha ući će u Džennet.” (Ahmed, 464).
• Iz svega navedenog, slijedi da je obaveza spoznaje šehadeta/svjedočanja „la ilahe illallah“, spada u red najvažnijih i najvećih obaveza.
Značenje riječi „la ilahe illallah“
Što znači da ne postoji božanstvo koje ima pravo na pokornost drugih osim Allaha Jedinoga. Time se negira uluhijjet – božanska narav svega drugoga mimo Allaha Svevišnjega, uz potvrđivanje iste samo Njemu Jednome, Koji nema sudruga, ni suparnika.
Čistoća srca i smiraj duše postiže se samo tevhidom – vjerovanjem i priznanjem Allahove jednoće.
Ilah – bog ili božanstvo, iz čega proističe da obavljanje molitve/namaza nekome ili obožavanje nečega/nekoga pored Allaha, znači prihvatanje te stvari/bića za boga i božanstvo mimo Allaha Svevišnjeg. Sva božanstva su batil – lažna i krivi put, osim Boga Jednoga, Rabba, Stvoritelja Svevišnjeg i Uzvišenog.
Samo Allah Uzvišeni ima apsolutno i potpuno pravo da Mu se klanjamo i pokoravamo – ibadet Mu činimo. Njemu se klanjaju i pokoravaju srca iz ljubavi, poštovanja, veličanja, straha, poniznosti, predanosti Njemu, oslonca i pouzdanja u Njega i potrebe. Samo od Njega Uzvišenog tražimo pomoć i podršku, na Njega se oslanjamo i u Njega pouzdamo, Njemu se pokoravamo i namaz/molitvu radi Njega obavljamo, žrtve (kurbane) u Njegovo ime prinosimo. Svaki oblik ibadeta (pokornosti) obavezni smo Njemu iskazati, kako je On u Kur’anu i objavio: „A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju.“ (El-Bejjine, 5)
Ko bude robovao Allahu i Njemu se iskreno pokoravao, ostvarujući bit i značenje „la ilahe illallah“ – nema istinskog Boga osim Allaha, uistinu će doseći stepen prave sreće, zadovoljstva, smirenosti i živjet će lijepim i časnim životom. Ljudska srca se ne mogu smiriti, osjećati sigurnim i neopterećenim, osim kroz pokornost i robovanje samo Allahu Uzvišenom, a u vezi s čim je Svevišnji rekao: „Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život.“ (En-Nahl, 97)
Ruknovi (sastavni dijelovi) šehadeta „la ilahe illallah“
Ova veličanstvena izjava sastoji se iz dva dijela:
Prvi je „la ilahe“ – „nema istinskog Boga“, i znači odricanje božanske biti/naravi (koja pripada isključivo Allahu) svim stvarima i bićima, bez obzira da li se radilo o čovjeku, životinji, kipu, nebeskom tijelu ili nečemu drugom.
Drugi dio je „illallah“ – „osim Allaha“, i znači potvrđivanje božanske biti/naravi i obaveza pokornosti (ibadeta) samo Allahu Uzvišenom, kroz sve forme ibadeta poput namaza, upućivanja dove, pouzdanja i oslanjanja na Allaha itd.
Svi oblici ibadeta – pokornosti i obredoslovlja čine se radi Allaha, s Njegovim imenom, Njemu Jednome Koji nema sudruga. Činjenje ibadeta nekome drugom pored Allaha, čak i u najmanjem obliku, predstavlja čin kufra – nevjerstva.
Allah Uzvišeni je rekao: „A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići.“ (El-Mu’minun, 117)
Značenje šehadeta „la ilahe illallah“ (Nema boga osim Allaha), sa spomenuta dva rukna (sastavna dijela), sadržano je u riječima Svevišnjeg: „Onaj ko ne vjeruje u šejtana (taguta), a vjeruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu.“ (El-Bekara, 256)
Riječi Uzvišenog: „Onaj ko ne vjeruje u šejtana…“ (taguta, svako lažno božanstvo), tumače prvi dio šehadeta „la ilahe“ – „nema istinskog boga“, a završni dio ajeta: „…a vjeruje u Allaha…“, upućuje na drugu sastavnicu šehadeta „illallah“ – „osim Allaha“.

Izvor: Vodič novom muslimanu, urednik Elvir Čolić

Saff.ba