Dirljiva priča o bolesniku koji je prije smrti rekao doktoru: “Ja vidim meleke kazne” (VIDEO)

2274

Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobićete u potpunosti plaće vaše, i ko bude od vatre udaljen i u Džennet uveden – taj je postigao šta je želio; a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.

Surah Ali ‘Imran 185 ajet.