subota, 9. decembar 2023 / 25. džumade-l-ula 1445

SAFF

Dodvoravanje ljudima da bi se približio njihovim srcima je uzaludan posao

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Imam Ibnul-Dževzi, rekao je: ”Čudim se onima koji se dodvoravaju ljudima, nadajući se da će se približiti njihovim srcima, a zaboravljaju da su njihova srca u Allahovoj ruci.”

Deset razloga otklanjanja kazne za grijehe

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rekao je: ”Ako vjernik počini loše djelo, postoji deset razloga koji od njega otklanjaju Allahovu kaznu za počinjeno loše djelo:

– Da se iskreno pokaje i učini tevbu, pa Allah primi njegovu tevbu, jer ko se iskreno pokaje od grijeha je kao i onaj ko nije ni činio grijeh.

– Da čini istigfar i traži oprost za svoje grijehe, pa mu Allah oprosti.

– Da čini dobra djela koja će pobrisati grijehe, jer dobra djela brišu loša djela.

– Da vjernici upućuju dove i traže oprost za njega živog i mrtvog.

– Da mu vjernici poklone nagrade i sevabe od svojih dobrih djela.

– Da se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zauzima za njega na Sudnjem danu.

– Da ga Allah, dželle šanuhu, iskuša nedaćama na dunjaluku koje će mu biti iskup za grijehe.

– Da doživi stisak u kaburu koji će mu biti iskup za grijehe.

– Da ga Allah iskuša strahotama Sudnjeg dana i da mu to bude iskup za grijehe.

– Da mu se smiluje Milostivi i Svemilosni Gospodar.

Kome izmakne svih ovih deset razloga, neka ne krivi nikoga osim sebe.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA