srijeda, 4. oktobar 2023 / 19. rebi'u-l-evvel 1445

SAFF

Imam Buharija je volio streljaštvo i redovno je vježbao gađanje

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Zanimljivo je da su islamski učenjaci iz ranijih generacija, pored tefsirskih, hadiskih i fikhskih djela, pisali knjige o nauci o streljaštvu, i onaj ko se bolje upozna sa djelima velikih islamskih učenjaka poput Hatiba el-Bagdadija, imama El-Taberanija, imama El-Sujutija, imama El-Zehebija i drugih, naći će desetine naslova o streljaštvu i vrijednosti streljaštva.

I ne samo da su pisali knjige, već su se mnogi od njih aktivno bavili streljaštvom i vježbanjem gađanja. To nije ni čudo ako se zna koliko islam posvećuje pažnju streljaštvu i koliko je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao ashabe da vježbaju gađanje.

Jedan od takvih hadisa je i onaj koji prenosi Ukbe ibn Amir el-Džuheni, radijallahu anhu, a koji je rekao: ”Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je proučio ajet: ”I protiv njih pripremite koliko god možete snage” (El-Enfal, 60.), a zatim je rekao: ‘Zaista je snaga u gađanju, zaista je snaga u gađanju, zaista je snaga u gađanju!”’ (Muslim i Ahmed)

U drugom hadisu koji također prenosi Ukbe ibn Amir, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Ko nauči gađanje, pa ga ostavi (zapostavi i zaboravi), nije od nas.” (Muslim)

Imam El-Zehebi navodi u svom djelu Tarihul-islam da je imam Buharija volio streljaštvo i redovno je odlazio da vježba gađanje. Bio je veoma vješt u streljaštvu, do te mjere da je jedan od njegovih drugova i pratilaca rekao: ”Pratio sam Buhariju toliko godina, i znam da je samo dva puta promašio gađajući iz strele.”

Imam Buharija, uprkos svojoj zaokupljenosti islamskim znanjem, bio je stalno u kontaktu sa ljudima, dijelio je s njima životne probleme i boravio je u graničnim utvrdama sa mudžahidima. Nosio je cigle od blata i pomagao da se izgrade tvrđave i kule na granicama islamske države.

Kadija El-Hamevi navodi da su, nakon ashaba Sa'da ibn Ebi Vekkasa, radijallahu anhu, koji je prvi gađao strelom na Allahovom putu, četvorica ljudi bili imami i prvaci u streljaštvu: Ebu Hašim el-Barudi, Abdur-Rahman el-Taberi, Tahir el-Belhi i Ishak el-Rifa'i.

Spominje se da je imam Šafija također volio streljaštvo i da je uvijek pogađao 10 od 10 strelica, i da je ljubav prema vještini gađanja zadržao do kraja života.

(Šemsudin el-Zehebi, Tarihul-islam, 19/260.; Ibn Hadžer, Tevâlâ el-te'sis li me'âli Muhamed ibn Idris)

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA