četvrtak, 7. decembar 2023 / 23. džumade-l-ula 1445

SAFF

Kome Allah podari ”rušd”, otvori mu puteve spasa na dunjaluku i na Ahiretu

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Nakon što se, zbog teške situacije i prijetnji od strane vladara, a da bi sačuvali svoju vjeru, nekoliko mladića sakrilo u pećinu, oni su molili Allaha Svemogućeg da im podari ”rušd” – istinsku spoznaju i razboritost, a nisu u svojoj dovi tražili pobjedu i vlast. Samo su kazali: ”Gospodaru naš, daruj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost (ve hejji’ lena min emrina rešeda). (El-Kehf, 10.)

Kada su džini prvi put slušali Kur'an, rekli su: ”Mi smo, doista, Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali, koji na Pravi put upućuje (jehdi iler-rušdi).” (El-Džin, 2.)

”Rušd” se spominje i u ajetu kojim Allah, dž.š., skreće pažnju Svojim robovima na Sebe i na to da između Gospodara svjetova i ljudi nema posrednika: ”A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravom putu (leallehum jeršudun).” (El-Bekara, 186.)

Vrsni poznavaoci arapskog jezika, kao i mufesiri i komentatori Kur'ana, kazali su da ”rušd” zapravo znači: pogoditi i spoznati suštinu stvari, odnosno postojano kretanje u pravom smjeru, idenje pravim putem za koji je čovjek siguran da je jedino ispravan, jer je spoznao njegovu suštinu. I onaj kome Allah podari ”rušd”, uistinu mu je dato veliko dobro i njegovi koraci na dunjaluku su blagoslovljeni i berićetni.

Zbog toga nam je Allah preporučio da ponavljamo dovu: ”I reci: ‘Gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga (jehdijeni Rabbi li akrebe min haza rešeda).”’ (El-Kehf, 24.)

Uz pomoć ”rušda” skraćuju se životne etape, smanjuju se i reduciraju značenja i svode na glavno i ispravno značenje, a povećavaju se životni rezultati, onda kada je Allah tvoj ”Velijjen muršida” – Zaštitnik i Upućivač na pravi put, na ono što je ispravno, dobro i korisno.

Zato nije čudo što je Musa, a.s., kada se sreo sa dobrim čovjekom Hidrom, a.s., od njega tražio samo jednu stvar: ”Mogu li da te pratim” – upita ga Musa -, ”ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen (mimma ullimte rušda).” (El-Kehf, 66.) Dakle, tražio je od njega samo da ga poduči onome čemu je on podučen, a to je ”rušdu”. I podučio ga je ispravnom značenju i suštini postupaka koji su Musau, a.s., bili čudni i, u prvi mah, pogrešni i neshvatljivi.

Stoga, ako ti Allah ukaže na uzroke ”rušda”, znaj da ti je pripremio uzroke i sredstva pomoću kojih ćeš ostvariti sreću i spas na dunjaluku i na Ahiretu.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA