Muhammed, s.a.v.s.: ”Ja sam Poslanik tevbe, ja sam Poslanik milosti…”

670

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Tevba zauzima važno mjesto u životu muslimana, ona je zapravo zadaća života i najbolje sredstvo za čišćenje duše od natruha grijeha. Koliko je tevba važan segment u životu svakog vjernika, ali i u životu svakog čovjeka općenito, svjedoči i hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u kojem je on, nabrajajući svoja imena, rekao: ”Ja sam Muhammed, ja sam Ahmed, Ja sam El-Mukaffi (onaj koji je poslan na tragu poslanika prije njega – on je pečat Allahovih poslanika), ja sam El-Hašir (onaj oko čijih nogu će se ljudi okupljati na Sudnjem danu), ja sam Poslanik tevbe (Nebijjut-tevbeti), ja sam Poslanik milosti (Nebijjur-rahmeti).” (Muslim, hadis br. 2355)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je onaj kome je Allah otvorio vrata pokajanja za stanovnike Zemlje. Allah im je oprostio oprostom kakav se nije desio na Zemlji prije njega. On je najviše tražio oprosta i kajao se više od svih drugih ljudi.

Iskrena tevba i pokajanje, iskreno i istinsko vraćanje i pokoravanje Allahu i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., direktno nas izvodi iz društva grješnika i uvodi nas u društvo ”vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti!” (En-Nisa’, 69.)

Dakle, iskrena tevba je linija razgraničenja između dva perioda; perioda šejtanske dominacije, potpune ili djelimične, stalne ili povremene, i perioda priključivanja pod zastavu robova Milostivog, za koje je Allah rekao prokletom šejtanu: ”Ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim!” (El-Isra’, 65.)

Allahova zaštita i pomoć počinju od onoga trenutka kada se čovjek okrene Allahu, a čovjek svoje kretanje stazom upute, stazom koja vodi ka Allahu, počinje istigfarom i tevbom, i u tom trenutku počinje i Allahova zaštita tog čovjeka.

Bogobojaznost i iskreno dobro djelo za posljedicu imaju sreću i Allahovu zaštitu, a kamen temeljac za sve ovo je tevba. A vrata tevbe je Allah učinio otvorenim do Sudnjega dana, odnosno do smrti, kao što dolazi u ajetu: ”Reci: ‘O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.’ I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego što vam kazna dođe –  poslije vam niko neće u pomoć priskočiti.” (Ez-Zumer, 53.-54.)

Stoga, razmislimo o milosti Svemilosnog Gospodara prema iskrenim pokajnicima i kroz sljedeće kur'anske primjere:

Allah, dž.š., u Kur'anu je rekao: ”One koji budu tajili jasne dokaze, koje smo Mi objavili, i Pravi put, koji smo u Knjizi ljudima označili, njih će Allah prokleti, a proklet će ih i oni koji imaju pravo da proklinju.” (El-Bekara, 159.)

A odmah nakon toga, Svemilosni Allah, veli: ”Osim onih koji se pokaju i poprave…” (El-Bekara, 160.)

Spominjući kaznu za one koji su postali nevjernici nakon što su bili vjernici, Uzvišeni Allah je objavio: ”Kazna im je – prokletstvo od Allaha i meleka i svih ljudi, nad svima njima –

vječno će pod njim ostati i patnja im se neće olakšati niti će im se vremena dati.” (Ali Imran, 88.)

A odmah nakon toga dolazi ajet: ”Osim onih koji se pokaju i poprave.” (Ali Imran, 89.)

Allah je o licemjerima (munaficima) objavio: ”Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći.” (En-Nisa’, 145.)

Odmah nakon toga slijedi ajet: ”Osim onih koji se pokaju i poprave…” (En-Nisa’, 146.)

Spominjući strašnu potvoru na Allaha i nevjerstvo onih koji Allahu pripisuju dijete i koji vjeruju u trojstvo, Uzvišeni Allah, objavio je: ”Nevjernici su oni koji govore: ‘Allah je jedan od trojice!’ A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će, zaista, stići svakog od njih koji nevjernik ostane.” (El-Ma'ida, 73.)

I umjesto da se nastavi niz ajeta koji govore o kazni za taj veliki grijeh, zbog kojeg nebesa zamalo da se sruše, Svemilosni Allah je objavio: ”Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, ta Allah prašta i samilostan je.” (El-Ma'ida, 74.)

Govoreći o sljedbenicima strasti koji su vjeru, odnosno namaz ostavili, Allah je objavio: ”A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći.” (Merjem, 59.)

Odmah nakon toga Svemilosni Allah je objavio: ”Osim onih koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili.” (Merjem, 60.)

Uzvišeni Allah je objavio: ”A onima koji hrđava djela rade”, u nastavku ajeta slijedi: ”Pa se pokaju i vjernici postanu, Gospodar tvoj će, poslije toga, sigurno, oprostiti i samilostan biti.” (El-A'raf, 153.)

Milostivi Allahu, oprosti nam naše grijehe i pogreške, sačuvaj nas šejtanskih spletki i došaptavanja, učvrsti nas na Pravom putu i pridruži nas dobrim i čestitim vjernicima. Amin!