Najstarija Božanska zapovijed i oporuka u ljudskoj historiji

616

Piše: dr. Ali el-Sallabi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Najvažnija činjenica iz kazivanja o Ademu, alejhi selam, jeste najveća vrijednost koju čovjeku daje Božanski islamski koncept kako bi mogao slijediti Njegovu uputu na svom zemaljskom putovanju, što je vidljivo u riječima Uzvišenog Allaha: ”Mi rekosmo: ‘Silazite iz njega svi! Od Mene će vam uputstvo dolaziti, i oni koji uputstvo Moje budu slijedili – ničega se neće bojati i ni za čim neće tugovati. A onima koji ne budu vjerovali i knjige Naše budu poricali – bit će stanovnici Džehennema; u njemu će vječno ostati.” (El-Bekara, 38.-39.)

Ovo je bila zapovijed Allaha, dželle šanuhu, Ademu i njegovoj ženi Havi, nakon što ih je izveo iz Dženneta i spustio na zemlju. Uzvišeni Allah objavio je: “Izlazite iz njega svi” – reče On – “jedni drugima ćete neprijatelji biti!” Od Mene će vam uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti.” (Ta-ha, 123.)

Na ovaj način je najavljeno neprijateljstvo između Adema, alejhi selam, i njegovih potomaka i Iblisa i njegovih sljedbenika, a Allah je iz milosti prema ljudima slao Svoje poslanike prije nego bi ih kaznio zbog djela njihovih ruku.

U Kur'anu je došlo: ”Od Mene će vam uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti. A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti.

‘Gospodaru moj,’ – reći će – ‘zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao?’

‘Evo zašto’ – reći će On: ‘Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.'” (Ta-ha, 123.-126.)

Ova Božija zapovijed i oporuka roditeljima čovječanstva kad ih je spustio na zemlju, jedna je od najstarijih zapovijedi. To je zapravo kosmička zakonitost koju je Uzvišeni Stvoritelj uspostavio, a Časni Kur'an je pun kosmičkih zakonitosti, odnosno Allahovih zakona koji se ne mijenjaju, kao što je došlo u ajetu: ”U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naši promjene, u Allahovim zakonima ti nećeš naći odstupanja.” (Fatir, 43.)

To su, dakle, nepromjenjive zakonitosti, pa ko slijedi Allahovu uputu i vjeruje u Njegove poslanike i Njegove Knjige i ko ih slijedi, izvršavajući Allahove naredbe, a izbjegavajući Njegove zabrane, on je upućen i uspio je.

Slijeđenje spomenutih zakonitosti (sunnetullah) rezultira sa 4 stvari: negacijom straha, tuge, zablude i nesreće.

Što se tiče negacije straha i tuge, razlika je u tome što ono u čemu se krije neprijatnost, ako je prošlo, izaziva tugu, a ako se očekuje, stvara strah. Allah je negirao takva stanja onima koji budu slijedili Njegovu uputu, a potvrdio im je njihove suprotnosti: uputu i sreću, pa će onaj ko slijedi Njegovu uputu imati sigurnost na ovome i na budućem svijetu, i bit će oslobođen straha, tuge, zablude i nesreće. Odnosno, ostvarit će ono što želi, a spasit će se onoga čega se boji i od čega bježi.

Borba između istine i zablude je trajna

Na osnovu citiranih ajeta ljudi se, u odnosu na Allahovu uputu, dijele na dvije skupine:

Prva skupina su iskreni vjernici koji su slijedili Allahovu uputu, vjerovali su u sve Njegove poslanike i bili su pokorni Allahu. Oni su sretnici na oba svijeta i oni su pod Allahovom zaštitom, za njih nema straha i oni ne treba da tuguju.

Druga skupina su nevjernici koji poriču Allahove ajete, okreću se od Allahove upute, ratuju protiv Allahovih poslanika i slijede šejtana. Oni su gubitnici i stradalnici, a na Ahiretu ih čeka vječna džehennemska vatra, kao što je Uzvišeni Allah, rekao: ”A onima koji ne budu vjerovali i knjige Naše budu poricali – bit će stanovnici Džehennema; u njemu će vječno ostati.” (El-Bekara, 39.)

Oni koji predvode vjernike su Allahovi poslanici, a zatim sljedbenici Allahovih poslanika iz reda učenjaka i daija, dok nevjernike predvodi prokleti Iblis i njegovi pomagači šejtani u ljudskom i džinskom obliku.

Ovo je potvrda konstantne i nepromjenjive istine i činjenice, a to je borba između istine i laži i sukob između dobra i zla. Ovaj sukob započeo je sa prvim prizorima kazivanja o Ademu, alejhi selam, koji su se dogodili u Džennetu, kada je Iblis odbio učiniti sedždu Ademu, alejhi selam, a zatim mu je ukrasio i lijepim predstavio kušanje plodova sa zabranjenog stabla. Adem kao otac čovječanstva simbolizira stranu istine, a Iblis simbolizira stranu zablude i laži. Borba između istine i zablude ostat će snažna i trajat će sve do Sudnjeg dana, a ljudi će u ovoj borbi ostati podijeljeni na dva tabora – sljedbenike istine i sljedbenike zablude.

Sljedbenici istine su Allahova stranka i o njima je Uzvišeni Allah rekao: ”Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će, sigurno, uspjeti.” (El-Mudžadela, 22.)

A sljedbenici zablude i laži su šejtanova stranka, kao što je došlo u ajetu: ”Njima je ovladao šejtan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su na šejtanovoj strani, a oni na šejtanovoj strani će, sigurno, nastradati.” (El-Mudžadela, 19.)

Sretan i upućen je onaj koji prihvati Allahovu uputu i slijedi je, onaj ko stane na stranu istine i postane Allahova stranka, a gubitnik i stradalnik je onaj koji odbacuje Allahovu uputu i negira istinu,  onaj koji stane na stranu šejtana i njegove gubitničke stranke.