SAFF

Povelja o međumuslimanskoj solidarnosti

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: dr. Muhamed el-Gazali / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Uzvišeni Allah, objavio je: ”Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se bojte!” (El-Mu'minun, 52.)

Solidarnost među muslimanskim zemljama zahtijeva poduzimanje sljedećih koraka kako bi se radilo na postizanju jedinstva islamskog ummeta onako kako je Allah, dželle šanuhu, naredio:

– Raditi na uspostavljanju institucije ”Bejtul-mal” (jedinstvene blagajne) koja će biti osovina finansijske saradnje između muslimanskih zemalja, putem koje će se organizirati međusobna finansijska pomoć.

– Rad na uspostavljanju zajedničkog rezervnog fonda, čiji je cilj proučavanje preliminarnih koraka za uspostavljanje zajedničkog valutnog sistema među muslimanskim zemljama.

– Uspostavljanje zajedničkog islamskog tržišta.

– Uspostavljanje posebnih institucija u islamskom svijetu čija je misija praćenje i upravljanje sektorom bankarstva, osiguranja, turizma, pomorskog transporta, komunikacija, marketinga i medija.

– Koordinacija proizvodne politike među muslimanskim zemljama u skladu sa programima unaprjeđenja i razvoja tehničkih sredstava za poljoprivrednu i industrijsku proizvodnju, čiji ciljevi uključuju postizanje:

a) Samoodrživost u poljoprivrednoj proizvodnji i obezbjeđenje rezervi životnih namirnica.

b) Obezbjeđivanje neophodnih sirovina za industrijski sektor.

c) Koordiniranje politike razvoja industrijske proizvodnje, posebno u oblastima teške industrije i osnovnih industrija, u cilju postizanja samodovoljnosti u proizvodnji osnovnih roba i odbrambenih sredstava i opreme.

– Muslimanske zemlje trebaju usvojiti zajednički pristup kako bi osigurale pravedan sistem za suočavanje sa fluktuacijom cijena svojih sirovina i prirodnih resursa, i moraju ostvariti svoj puni nacionalni suverenitet u pogledu proizvodnje, cijena, marketinga, te upotrebe i iskorištavanja sirovina i resursa.

Da bi se to postiglo, mora se uspostaviti zajednički rezervni fond kako bi se što bezbolnije suočavalo i nosilo sa fluktuacijom cijena na tržištima.

– Muslimanske zemlje bi trebale zahtijevati radikalnu modifikaciju trenutnog međunarodnog finansijskog i ekonomskog sistema tako što će njegovo poslovanje učiniti poštenim i pravednim u interesu zemalja u razvoju kako bi im se dalo pravo u donošenju odluka.

– Rad na uspostavljanju međunarodnog islamskog suda pravde koji će suditi o svim sporovima i problemima između muslimanskih zemalja i posredovati između njih.

– Uspostavljanje stalnog zajedničkog tijela čija je misija kreiranje obrazovne i medijske politike u cijelom islamskom svijetu, te obezbjeđivanje tehničkih sredstava i napredne produkcije u oblasti medija.

– Muslimanske zemlje moraju brinuti o interesima muslimanskih manjina u nemuslimanskim zemljama i voditi računa o njihovim poslovima i čuvanju njihovih ljudskih prava i pune slobode ispovijedanja vjere.

– Raditi na širenju arapskog jezika – jezika Časnog Kur'ana – i učiniti ga jezikom komunikacije u islamskom svijetu, te uložiti maksimalne napore da se postigne ovaj cilj.

Oslobođenje muslimanskih zemalja

Ono što izaziva zabrinutost islamskog ummeta i vrijeđa njegov ponos je potlačenost muslimana i okupacija njihovih zemalja u nekim dijelovima svijeta.

Najbolnija i najgorča stvar na duši islamskog ummeta je okupacija časnog grada Kudsa i uzurpacija njegovih svetinja. Islamski ummet mora mobilizirati svoje snage da vrati Kuds i oslobodi sve uzurpirane i okupirane muslimanske zemlje.

Jedinstvo islamskog ummeta

Da bismo mogli stabilno koračati ovim putem, muslimanski narodi treba da prihvate ovu, uvjetno rečeno, povelju i njene jasne principe, i da natjeraju svoje vlade da je prihvate kako bi ona postala osnova njihove politike.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA