Odgojne smjernice iz sure El-Bekare

539

Piše: Nebil ibn Abdulmedžid en-Nešmi
Priredio: Semir Imamović / Saff.ba
1. Kur’an je „Knjiga upute“, bez koje je institucija odgoja nezamisliva, i koja je potrebna svakom odgajatelju i odgajaniku. „…uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali” (El-Bekare, 2)
2. Vjerovanje u gajb, onostrano, potiče na dobra dijela i pomaže u postignućima, i najkorisnije je sredstvo za postizanje samokontrole. „…onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali.” (El-Bekare, 3)
3. Da bi odgoj imao uticaja na odgajanika, on mora imati čvrsto i nepokolebljivo ubjeđenje u ahiret, i i da mu onaj svijet, svakog momenta, bude pred očima “…i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.” (El-Bekare, 4)
4. Organi koji ne obavljaju svoju “duhovnu” funkciju, ne mogu donijeti nikakvo dobro i korist njihovom vlasniku. “Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim
je koprena; njih čeka patnja golema.” (El-Bekare, 7)
5. Bolesti srca su “dom” i izvor svih ostalih bolesti. “Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava.” (El-Bekare, 10)
6. Koliku štetu islamskom umetu čine oni koji se predstavljaju kao „dobročinitelji“, a u stvari samo remete red na Zemlji. „Kada im se kaže: ”Ne remetite red na Zemlji!” – odgovaraju: ”Mi samo red uspostavljamo!” (El-Bekare, 11)
7. Zabluda i poigravanje sa Božijim propisima mogu ići toliko daleko da čovjeka navedu da uradi ono što zdrav razum i čista ljudska priroda nikako ne mogu prihvatiti. “Oni su onaj svijet prodali za ovaj; njihova trgovina im nije donijela nikakvu dobit, i oni ne znaju šta rade.” (El-Bekare, 16)
8. Najveća intencija Kur’ana je upoznavanje ljudi sa njihovim Stvoriteljem, a jedna od mnogobrojnih kur’anskih metoda upoznavanja sa Allahom je spominjanje/nabrajanje Božijih blagodati prema ljudima i onoga što im je On, iz Svog obilja, dao. Odgajatelj treba stalno podsjećati odgajanike na Božije blagodati, kojima danonoćno obasipa čovjeka, kako bi ojačao njihovu vezu sa njihovim Gospodarom i povećao njihovu svijest o Njemu. “…koji vam je Zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem; koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim!” (El-Bekare, 22)
9. Džehhennemska vatra je kazna koja očekuje svakog onoga ko je, svojim postupcima, zasluži, i to je najveća kazna s kojom možemo zastrašiti odgajanika. Metoda “zastrašivanja vatrom” je brana koja čuva odgajanika od grijeha i poroka. “Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje.” (El-Bekare, 24)
10. Džennet je nagrada koju je Allah, dželle šanuhu, pripremio za svoje odabrane robove, i vezivanje odgajanika za tu nagradu najjači je stimulans i najbliži put za postizanje bogobojaznosti. „A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći; svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći: ”Ovo smo i prije jeli” – a biće im davani samo njima slični. U njima će čiste žene imati, i u njima će vječno boraviti.” (El-Bekare, 25).