Umjetnost kroz akidu

1329

Piše: Kenan Šurković / Saff.ba

Da umjetnost zaista ima vjersku podlogu u Islamu, dokazuje i njena vjerska opravdanost koja se najbolje ogleda kroz kur’anske ajete.

Da bi smo shvatili Islam neophodno je da spoznamo islamski sistem življenja, koji u sebi obuhvata sve vidove naprednog čovjekovog ponašanja koji su uz to opravdani kroz islamske izvore vjerovanja. U kur’anskim ajetima kao i u hadisima regulisani su mnogi vidovi života kako oni vjerski tako i politički,pravni,ekonomski ali i propisi koji su vezani za moral, kulturu pa naposljetku i za umjetnost. U Kur’anu umjetnost se pominje u kontekstu zabrane svih onih elemenata koji nisu u skladu sa akidetskim načelima.Tako, prvi princip koji je u Islamu jasno definisan odnosi se na zabranu prikazivanja likova, tačnije prikazivanje svega onoga što ima dušu. Tako Allah dž.š kaže ’Zar  ima većeg silnika od onog koji nastoji stvoriti nešto poput onoga što sam Ja stvorio?Pa,neka stvore jedno jedino zrno ili žživu čeliju.

Pored ovoga Allah dž.š. upozorava one koji budu slikali likove,da ih očekuje kazna na ahiretu,

“Najsurovije će biti kažnjeni (na Sudnjem danu) oni koji pokušavaju stvoriti nešto poput stvorenja Allahovih džellešanuhu.”

Ovi ajeti nam govore da je umjetniku strogo zabranjen pokušaj da se kroz svoj rad,izjednači sa Allahom dž.š., slikajući stvorenja koja samo Allah dž.š., može stvoriti. Ovakav stav Kur’ana onemogućava čovjeka da sebe shvati kao tvorca.

Pored Kur’anskih ajeta postoje i hadisi koji govore o zabrani slikanja likova, kao i njihovog vajanja.

Poslanik s.a.v.s je rekao:Na sudnjem danu najbolniju patnju će iskusiti slikari.(Muslim)

Također, u drugom hadisu se kaže: “Meleci ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi slika”.(Muslim).

Poslanik s.a.v.s. je i kroz svoj Život pokazao da se Čovjek mora kloniti crtanja I pravljenja kipova. Tako je Poslanik s.a.v.s. u svojoj kući zabranio postavljanje likova. Sa druge strane Poslanik s.a.v.s je u svojoj borbi za Tewhid rušio kipove kojima su se klanjali mnogobošci, automatski time je opovrgavao i mogućnost uopće prikazivanja likova. Poznat je Muhammedov s.a.v.s. postupak pri osvajanju Meke kada je zajedno sa ashabima porušio sve kipove u Meki.

Pjesništvo

U Kur’anu se osim zabrane crtanja i vajanja likova pominje i još jedna zabrana vezana za umjetnost, a to je pješnistvo.Tačnije ,u suštini pjesništvo nije zabranjeno ali je zabranjen njegov negativni oblik ispoljavanja.Allah dž.š. u suri “Pjesnici” kaže:

“A zavedeni slijede pjesnike.  Zar ne znaš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade, (224,225,226 ajet)

Iz ovih ajeta se može protumačiti da Kur’an nije djelo pjesnika niti je šejtanovo šaputanje već da je Allahova dž.š. objava koja donosi ljudskom rodu samo napredak.Također, pjesnici su ti koji maštaju i ne mogu ostvariti ono što govore.Međutim,  pjesništvo koje u sebi hvali Islam,Allaha dž.š i Poslanika s.a.v.s kao i osobine i primjere koje ćovjek treba da sljedi,je dozvoljeno.Primjer za to je i podrška Poslanika s.a.v.s ashabima koji su kroz svoju poeziju hvalili Islam.

Još nešto o umjetnosti

Osim prikazivanja likova i negativnog oblika pjesništva,u umjetnosti je zabranjeno propagirati sve što nije u skladu sa moralnim i etičkim principima Islama.Tako je zabranjena golotinja i svaki oblik razvrata bilo u slikarstvu ,pješnistvu ili nekom drugom obliku umjetnosti. Zabranjena je svaka vrsta vrijeđanja Islama i propadnika Islama.Tačnije, zabranjen je svaki način izražavanja koji odudara od nekog principa Islama.

U svemu ovome vidimo da u Islamu postoje zabrane vezane za umjetnost,što ne znači i da je sama umjetnost zabranjena.Naprotiv, sve ono što je u skladu sa Islamom može poslužiti kod pravljenja umjetničkog djela,a takvih je primjera jako mnogo.