Metode koje olakšavaju memorisanje i pamćenje Kur'ana

945

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Allah, dž.š., olakšao je vjernicima memorisanje Kur'ana i njegovo učenje napamet, što je također potvrda kur'anske nadnaravnosti. S tim u vezi, islamski učenjaci i hafizi Kur'ana su izdvojili nekoliko skupina kur'anskih sura koje imaju isti početak, da bi olakšali onima koji imaju stanovitih poteškoća sa memorisanjem i pamćenjem Kur'ana, pogotovo početaka kur'anskih sura koji su slični.

Prva grupa sura

Pet sura u Kur'anu počinju sa tahmidom (El-Hamdu lillah): El-Fatiha, El-En'am, El-Kehf, Saba i Fatir.

Druga grupa sura

Pet kur'anskih sura počinje naredbom ”KUL””Reci!”: El-Džin, El-Kafirun, El-Ihlas, El-Felek i En-Nas.

Treća grupa sura

Pet kur'anskih sura počinje sa ”ELIF LAM RA”:  Junus, Hud, Jusuf, Ibrahim i El-Hidžr.

Četvrta grupa sura

Pet kur'anskih sura počinje česticom za dozivanje ”JA” (Ja ejjuhen-nasu, ja ejjuhellezine amenu): En-Nisa’, El-Ma'ida, El-Hadždž, El-Hudžurat i El-Mumtahina.

Peta grupa sura

Pet kur'anskih sura počinje sa česticom za dozivanje koja se odnosi isključivo na Allahovog Poslanika, s.a.v.s. (Ja ejjuhen-nebijju, ja ejjuhel-muzzemmil, ja ejjuhel-muddessir): El-Ahzab, Et-Talak, Et-Tahrim, El-Muzemmil i El-Muddessir.

Šesta grupa sura 

Šest kur'anskih sura počinje upitnim česticama: El-Insan ili Ed-Dehr, En-Nebe’, El-Gašije, El-Inširah, El-Fil i El-Ma'un.

Sedma grupa sura

Šest kur'anskih sura počinje kraticom: ”ELIF LAM MIM”: El-Bekara, Ali Imran, El-Ankebut, Er-Rum, Lukman, Es-Sedžde.

Osma grupa sura

Sedam kur'anskih sura počinje sa tesbihom (subhane, sebbeha, jusebbihu, sebbih): El-Isra’, El-Hadid, El-Hašr, Es-Saff, El-Džumu'a i Et-Tegabun i El-‘Ala.

Deveta grupa sura

Sedam kur'anskih sura počinje kraticom ”HA MIM”: El-Gafir, El-Fussilet, Eš-Šura, Ez-Zuhruf, Ed-Duhan, El-Džasije i El-Ahkaf.