SAFF

Učenje Kur'ana napamet pozitivno utječe na mentalno i fizičko zdravlje čovjeka

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Uzvišeni Allah, objavio je: ”A to su ajeti jasni, u srcima su onih kojima je razum dat; a Naše ajete samo nepravedni osporavaju.” (El-Ankebut, 49.)

Najbolji posao koji čovjek može raditi je učenje Kur'ana, postupanje u skladu sa onim što sadrži, izvršavanjem onoga što je Allah naredio i ostavljanjem onoga što je Allah zabranio. Mnogobrojne studije pokazuju da Kur'an u velikoj mjeri utječe na čovjekovu ličnost.

Kada čitate knjige o umjeću upravljanja vremenom ili umjeću ophođenja s drugima, autor vam na početku knjige sugerira: ”Čitanje ove knjige može promijeniti vaš život”, a to znači da svaka knjiga koju čovjek pročita utječe na njegovo ponašanje i na njegovu ličnost, jer je ličnost proizvod čovjekove kulture, njegovih iskustava i onoga što čita, sluša i gleda.

Naravno, ovdje se radi o ljudskim knjigama čiji je utjecaj, bez obzira na njihovu vrijednost, veoma ograničen, ali kada se govori o Knjizi Svemogućeg Allaha, Koji je stvorio čovjeka i Koji zna šta je za njega dobro, šta mu koristi a šta mu šteti, onda je prirodno da čovjek pronađe u ovoj veličanstvenoj Knjizi sve informacije koje su mu potrebne u njegovom životu na ovom i na budućem svijetu, jer je Kur'an svjetlo, lijek i uputa.

To je Knjiga za koju je Allah rekao: ”A on je, zaista, Knjiga zaštićena, laž joj je strâna, bilo s koje strane, ona je Objava od Mudroga i Hvale dostojnoga.” (Fussilet, 41-42.)

Znaj da svaki ajet koji proučiš, razmisliš o njemu i naučiš napamet može donijeti promjenu u tvom životu, pa šta je tek sa onim ko uči Kur'an i ko ga nauči napamet?!

Nema sumnje da učenje kur'anskih ajeta, razmišljanje o njima i njihovo slušanje sa skrušenošću, iznova izgrađuje čovjekovu ličnost, jer Kur'an sadrži nepromjenjiva pravila i principe izgradnje ličnosti.

Nekoliko novih naučnih istraživanja dokazalo je nevjerovatan učinak učenja Kur'ana napamet na psihičko i fizičko zdravlje čovjeka. Naime, najnovija studija potvrđuje da, što je veća količina učenja Kur'ana napamet, viši je nivo psihičkog zdravlja.

Ova studija je mentalno zdravlje definirala kao: ”Stanje u kojem se psihološka prilagodba pojedinca postiže kroz četiri glavne dimenzije: religijsku ili duhovnu dimenziju, psihološku dimenziju, društvenu dimenziju i fizičku dimenziju.” U zaključku studije navodi se da postoji pozitivna veza između povećanja količine memorisanja Kur'ana i povećanja nivoa psihičkog zdravlja među grupama učenika, te da su učenici koji su premašili svoje kolege po količini hifza bili na većem nivou psihičkog zdravlja sa jasnim razlikama.

Studije provedene u Saudijskoj Arabiji također potvrđuju ulogu Kur'ana u razvijanju osnovnih vještina kod učenika osnovnih škola, te pozitivan uticaj učenja napamet Časnog Kur'ana na akademska postignuća studenata.

Ove studije jasno pokazuju odnos između religioznosti ili pobožnosti u njenim različitim manifestacijama, od kojih je najvažnije učenje Kur'ana napamet, i njegov utjecaj na psihičko zdravlje pojedinaca i njihove ličnosti, te njihovo uživanje u visokom stepenu psihičkog zdravlja.

Oni su daleko od manifestacija psihičkog poremećaja u poređenju sa pojedincima koji se ne pridržavaju vjerskih propisa ili ne znaju ni jedan ajet iz Kur'ana, ili pak znaju određeni broj kratkih ajeta i sura.

Ovo istraživanje je preporučilo studentima i studenticama visokoškolskih ustanova da obrate pažnju na učenje Kur'ana napamet zbog pozitivnog utjecaja ovog učenja na mnoge aspekte njihovog života, jer to je jedan od najvažnijih razloga za postizanje visokog nivoa psihičkog zdravlja.

Korisiti učenja Kur'ana napamet

Svako ko nauči nešto iz Allahove Knjige i redovno sluša Kur'an osjeti veliku promjenu u svom životu. Štaviše, učenje Kur'ana napamet utječe i na fizičko zdravlje, jer je dokazano kroz iskustvo i zapažanje da učenje Kur'ana napamet jača imuni sistem osobe i pomaže u spriječavanju bolesti.

U nastavku donosimo neke koristi učenja Kur'ana napamet:

– Čistoća uma

– Snaga memorije

– Sigurnost i psihička stabilnost

– Ogromna i neopisiva radost i sreća

– Oslobađanje od straha, tuge i anksioznosti

– Sposobnost izgradnje boljih društvenih odnosa i stjecanja povjerenja ljudi

– Izbjegavanje hroničnih bolesti

– Razvijanje umne sposobnosti i sveobuhvatnog razumijevanja

– Osjećaj snage, psihičke smirenosti i postojanosti.

Istinu je rekao Uzvišeni Allah: ”O ljudi, već vam je stigla pouka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.” (Junus, 57.)

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA